Dato: 12. oktober 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 12 Oct. 1839.

Kjære Hr. Magister.

Da min Ven Grev Barck i disse Dage er her i Staden og i Morgen gaaer til «Grannarne», sender jeg et Epistel med til Dem, det bringer Dem det belovede Digt, til Hertha, samt hvad Nyheder jeg ellers kan fortælle Dem, De maa gjerne plukke disse og udøge paa egen Haand, benytte dem, som Deres egne. Til Dronningens Geburtsdag er bestemt en Opera «Concerten ved Hoffet» og en ganske nye Ballet: «Festen i Albano», der komponeres af Bournonville, vor talentfulde Theatermaler Christensen, der nylig er vendt tilbage fra Italien, maler en Decoration som forestiller Roms Campagne; jeg er meget begjærlig efter at see denne, thi De erindrer at jeg selv med Ord har malet den i Improvisatoren. Min Vaudeville «Den Usynlige paa Sprogø» spilles imorgen for fjerde Gang, den har gjort Lykke; Mulatten kommer ei frem før efter Geburtsdagen. Overskou har givet os et Lystspil «En Bryllupsdags Fataliteter», der har mange gode Træk og spilles ganske udmærket. Fru Heiberg fremtraadte første Gang i dette Stykke og blev modtaget med Jubel.

I disse Dage udkommer et nyt Hæfte af mine «Eventyr for Børn». Fru Heiberg, som var een af de første der glædede sig over denne Digter-Art, og gav mig Tak og Erkjendelse, da Mængden saae ned paa den, har jeg dediceret disse ned følgende Ord:

«Man hørte sige: der er ingen Feer,

At Eventyret kun var Feens Rige

Du kom - og hvert et Hjerte troer og seer

At der er Feer i det Virkelige!»

I Portefeuillen for i Dag hvor De finder en Kritik over den Usynlige vil De ogsaa see af mig et lille Impromtu, til Christian Winthers Portræt, De ved, at denne Digters bedste Arbeide er hans Træsnit:

«I Marmor smuldrer mangt et Navn herneden,

«Træsnit», det skal staae for Evigheden.»

Hertz nye Novelle, er blevet oplagt paa ny, dog er det sikkert det politiske og polemiske i denne Bog, som skaffer den saa mange Læsere, et andet Arbejde, med en stor poetisk Duft og Skjønhed er ogsaa udkommet men læses mindre, det er Digteren Hauchs Roman: «En polsk Familie». Hertz bekjendte Tragedie, Svend Dyrings Huus et blevet oversat paa Tydsk, dog frygter jeg at den danske duft fra Kjæmpeviserne ikke vil kunde gjengives og den vil næppe kunde blive erkjendt ude, som den fortjener. Thorvaldsen reiser imorgen - ikke til Italien, men ud til Baron Stampe paa Nysø, hvor han endnu vil fuldende et Basrelieffs: jeg kan fortælle Dem en Anecdote der er vis, forleden Dag var Thorvaldsen i Selskab hvor der blev talt om et nyt Skib der skal løbe af Stabelen og føre Thorvaldsens Navn, og da man samme Øieblik anmodede Digteren H. C. Andersen om at udbringe Kunstnerens Skaal, sagde A.: «Da vi nu taler om at seile, tillader De da jeg udbringer en Skaal paa at De ikke seiler de første to Maaneder, da har Søen lovet os at lægge sig imellem saa vi beholde Dem Vinteren over!» Thorvaldsen gav da et bejaende Svar, at han selv troede det vilde blive Tilfældet.

Oehlenschläger omarbeider i denne Tid for Theatret sit dramatiske Digt «Fiskeren og hans Datter», paa samme Maade, som tidligere «Aladdin» er bleven det. - Sangerinden Mad. Bishop vedbliver at være Folkets Yndling paa Scenen, hun vil nu være her Vinteren over og give musikalske Soires, 3 Conserter koster 10 Riksdaler Rigsgjæld (5 danske).

Glem ikke at sende mig Correkturen paa «Jeg er en Scandinav!» og skriv mig en Gang et lille Epistel til, det vil glæde meget Deres

hengivne

H.C.Andersen.

P.S. Det lille medfølgende Digt «Aarets Børn», faaer Plads ved de to Andre i «Hertha». Jeg troer, da det er en Nytaarsgave vil «Aarets Børn» bedst passe, jeg har søgt at skrive det i den naive Tone, som lignende, men med Billeder findes i, naar man læser de tydske Volksbücher: vil De antyde det?

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost