Dato: 30. november 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Ludvig Møller
Sprog: dansk.

Oldenburg130 November2 1845.

Kjære Møller!

først nu er jeg kommet i Ro, først nu kan jeg sende Dem hvad De forlangte, denne min Udtalelse3 for Dem; jeg veed nu ikke om De er tilfreds med den, om jeg har skrevet den i rigtig Form, jeg har omtrent fulgt den Maneer hvori de Anbefalinger vare skrevne jeg engang4 fik af Oehlenschlæger, Heiberg og Andre, da jeg søgte om Reise-understøttelse. – Om man tager nogen Notits af mine Ord veed jeg ikke, men foruden disse har jeg, i Deres Anliggende, skrevet et Brev til Jutitsraad Collin5, og der maaskee bedre udtalt mig, bedet ham tage sig af Sagen. Nu faae vi see! – Glem ikke med det første Aftryk af Hauchs Kritik6 over mig i Gæa, har De den nu, vil De da, ufrankeret, sende den med Pakkeposten, under min Adresse, post restante til Oldenburg (Gross-Herzogthum Oldenburg(), faaer De den først om 8 Dage, da giv den til Eduard Collin, som da veed hvor jeg er at finde.

Speckter7 i Hamborg har gjort omtrent 30 Billeder til mine Eventyr, disse Billeder ere næsten alle høist geniale, sex Stykker kan De allerede see i den nye Udgave af Eventyrene, som oversatte af Zeise8, ere udkomne hos Kitttler9, og vistnok nu sendte til Kjøbenhavn. Jeg bliver her i Oldenborg henved 14 Dage, boer hos en elskværdig formuende Familie10, hvor jeg er en velkommen Gjæst, ogsaa i Brunswig11 skal jeg boe hos Venner, ligesom i Dresden12 og Weimar13 – det er hyggeligt, velsignet, saaledes ude altid at finde et Hjem. Det er mit "Ude og hjemme"14 I Grunden begriber jeg ikke ret hvorfor "vor Herre" er mig saa god, jeg føler mig saa glad, saa lykkelig, og jeg faaer jo mere Erkjendelse, end jeg fortjener. Vil De hilse vore fælles Bekjendte! Jeg skriver her flink paa min Roman15, der som De veed, bevæger sig i Danmark, jeg er saaledes ikke ude at samle Stof, som man siger, jeg er ude for ret fri at kunne sætte paa Papiret hvad jeg har i mig! – Lev nu glad og vel, tænk venlig paa mig og send mig snart Hauchs Afhandling.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

ST

Hr Cand: P.L. Møller, Store Kongensgade i Kjøbenhavn16, bedes om at det maa snart blive besørget.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost