Dato: 2. marts 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Neapel den 2 Marts 1841.

Til Jette Wulff.1154

Kongen har været saa naadig at give mig 300 Species;1155 selv har jeg været saa øconomisk, at jeg ved min Ankomst her til Neapel endnu havde 200. Altsaa har jeg for Øieblikket 500 Species, og reiser den 16 Marts til Palermo.1156 I Messina søger jeg Skib til Malta og seer derfra at komme med et fransk Krigsskib til Piræus. Rimeligviis er jeg paa Havet min Geburtsdag eller lander da - det vilde glæde mig - lander da i Grækenland,1157 der fra skal De faae Brev fra mig. - Carnevalet i Rom var særdeles livligt og mere nobelt, end da jeg forrige Gang saae det; der blev saa godt som ikke kastet med Confetti, nei det regnede ned med Blomster. Jeg var een Dag Polichinelle1158 i Corso og jeg gjorte en Slags Lykke, fik mange Blomster af Damerne og moersomme Samtaler. Vinteren er endnu haard, her i Neapel, Vesuv og alle Bjerge ligge med høi Snee og man kan godt bruge alt Vintertøi. For en 8 Dage siden har her været Jordskjælv; i flere Gader staae Husene nu understøttede med Bjælker. Vesuv ryger og man venter en Erruption. Jeg læser af alle Kræfter græsk, men det bliver nok Kluderi aligevel, De kjender nok mit Sprogtalent. Hils Deres Søster og hendes der hjemme. Hils Deres Broder og siig til Deres Fader at han tidt er i min Tanke. Heiberg1159 har jo været vittig, paa min Bekostning hører jeg; man har i Rom fortalt mig om hans Bog.1160 Nu seer man da tydeligt at han ikke er mig god, som jeg altid har troet. Hans privilegerede Recensent Martensen har jo canoniseret Bogen.1161 Lev glad og vel. Broderen.

[I Marginen paa 2. Side ] Vil De lade Fru Læssøe vide jeg reiser til Grækenland.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus