Dato: 7. december 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederik VI
Sprog: dansk.

Til Kongen.

Kjøbenhavn den 7de December 1832.

Hans Christian Andersen, Student, ansøger allerunderdanigst om Understøttelse til en Reise.

Gjennemtrængt af Taknemmelighed for de Velgjerninger, Deres Majestæt allernaadigst har ladet mig tilflyde, saavel førend jeg kom til Universitetet som i det første Aar efteratjeg i Aaret 1828 var bleven akademisk Borger, nærmer jeg mig, i dybeste Underdanighed, Deres Majestæts Throne. Min Tid og Flid har jeg siden helliget det Fag, hvortil jeg troede, at Naturen havde skjænket mig noget Anlæg, Digtekunsten, og ved de litteraire Forsøg, saavel lyriske som dramatiske, jeg i de sidste tre Aar har leveret, har jeg, uden enten offentlig eller privat Understøttelse, været heldig nok til at skaffe mig en anstændig Existents. Imidlertid indseer jeg fuldt vel hvormeget jeg mangler, saavel i Kundskaber som Modenhed, for at kunne præstere noget, der kan have mere end Døgnets Interresse. Foruden det flittige Studium af ældre og nyere Tiders berømte Digterværker, er for den unge Digter intet gavnligere end udbredt Kundskab til Mennesker og Verden o I den Overbeviisning gjorte jeg, paa min egen Bekostning i forrige Aar, en kort Reise til Tydskland. Deres Majestæt har allernaadigst sat flere af vore ældre Digtere i deres yngre Alder i Stand til at nyde denne Lykke, og jeg nærer derfor det allerunderdanigste Haab, at min redelige Stræben paa den Bane, jeg har begyndt at betræde, vil bevæge min allernaadigste Konge til at skjænke mig saa stor en Sum at jeg, om endog kun paa eet Aar, kan besøge Frankerige og Italien. Maaskee kan jeg da engang paa en værdig Maade vise min Taknemlighed mod Kongen og Fædrenelandet.

allerunderdanigst

H. C. Andersen.

[Anbefalinger] Brev Brev Brev Brev

Tekst fra: H.C. Andersens Hus