Dato: 6. juni 1874
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Løverdag d 6 Juni 1874

Kjære Ven!

De maa dog see, at jeg ikke ganske har glemt Dem skjøndt jeg flere Gange har sendt Dem Hilsener i Børnenes Breve. Det glæder mig meget at erfare at De befinde dem vel paa Landet, hvilket forresten ikke undrer mig, naar man som De omgives af gode og kjærlige Mennesker og en herlig Natur. Ja! det har været herlige Sommer- dage med Guldregn, Syringer (Sirener) og blomstrende Tjørn. Solskin og Varme man med ene ventet? – Regn. Vi have det meget behageligt paa Petershøi, som er udvidet med en stor Have, hvor Marken førhen laa med sit Græs. Min Hustru befinder sig ret vel, gaar nu længere Toure og længs saare efter at gjentage sin Cour i Modum.Hun vil dog ikke reise uden mig og det kommer / an paa om Forretningerne tillader mig at være borte saalænge fra Byen. Imorgen spise Billes, William og Oscar Bloch hos os og bringer jeg disse Venner en Hilsen fra Dem. Carl Bloch med Familie boe i Hellebæk. Hägg har jeg kun seet en Gang, han er aldeles uforandret. Paa Rolighed kommer jeg sjældent, jeg var sammen med min Søster og Familie i Søndags hos Druckers i Taarbæk. Hartmann har jeg ei seet siden Gildet, han og Gade ere reist i Jylland til Sangfesten. Der var utallige Mennesker paa Benene til Grundlovsfesten igaar, baade i Byen, paa Frederiksberg og i Dyrehaven. Der er jo Ministerskifte i Luften, Deres Vært er vel meget i Byen. Det bliver vel Frijs og Estrup, der har med Dannelsen af det nye Kabinet at gjøre. Der arbeides stærkt i det nye Theater, som skal være færdigt i rette Tid. Angul Hammerich og hans unge Kone ere flyttede ind i Carl Hartmans Leilighed paa Østerbo. Han seer ud som en nyslaaet 5 Øre (2 Skilling) Den nyeste / Vittighed, der cirkulerer her i Byen er om Skomagersvendene, der som bekjendt have gjort Strike og drive omkring. Man siger om dem, at de aldrig have været saa forsaalede (:forsoldede) som nu. Robert Watt reiser først herfraa paa Tirsdag. Robert skal op til Examen om 14 Dage og er begyndt paa at læse flittigt. Marie blev meget glad over Deres Mariehøns og skriver vist selv til Dem. Klampenborg vil blive stært besøgt af Fremmede iaar, især af Tydske. Apropos om Tydske, saa var det komisk igaar at see flere preusiske Matroser paa Excercerpladsen med røde Billetter til Tivoli paa Brystet, for at slutte sg til det store Tog. der er nemkig en preusisk Corvet her i denne Tid og man seer baade Cadetter og Officerer paa Gaden. Tiderne forandre sig og Tiden udjævner meget, det skulde man ei have troet for 8 a 10 Aar siden. Fru Abboth, som boer hos os, nu beder mange Gange hilse. Juliette Price skal siden være her en 14 Dages tid. /

Vi besøgte forleden Dag Harriet Brandes og hendes Mand. De beo tæt ved Dyrehaven, vi traf Fruen med Violoncellen af hvilken hun fremlokkede - - - Toner. De bede os meget hilse. Ellers veed jeg ntet Nyt, at jeg af og til lider af Hovedpine er intet Nyt, og haaber jeg, at de kolde Søbade, som jeg nu har begyndt paa, ville bortjage den ganske. Suhr er blevet forflyttet til Sølyst, hans Befindende er temmelig uforandret, dog i stadig langsom Bedring. Jeg bringer Familien Deres Hilsen. Jerichau seer jeg Intet til. Lev nu vel og tænk engang imellem paa mig, modtag hjertelige Hilsener fra alle Beboere af Petershøi, De veed, at De der har en stor Stjerne og at vi Alle holde saa meget af Dem. Kom nu rigtig rask og vel tilbage og glæd os da med et Besøg.

Deres hengivne Ven

Martin R. Henriques.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 555-58)