Dato: 4. maj 1872
Fra: Martin Henriques   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn d 4 Mai 1872

Kjære Ven!

Tak for Brevene til Familien. Jeg seer af disse, at De nyder Reisen og at De og Bloch komme godt ud af det med hverandre, om hvilket jeg iforveien var overbeviist. Vi have det ganske godt, Robert ligger dernede endnu Idag haaber vi at det nu vil gaae bedre med Foden og Knæet, naar han kommer op. Vi have faaet heelt Foraaer. Skoven er grøn og have vi besøgt den et Par Gange kjørende med Rubens, der var yndigt, Skovbund og Fuglesang, Solskin og Grønt. Vi tage paa Landet om Gud vil d 16 Mai, vort lille Sted er blevet heelt pyntet op og seer heelt stadseligt ud. Det vil betragte det som en Fornøielse og Ære at see Etatsraaden inden dets Mure i Løbet af Sommeren. Jeg haaber De bragte / Raasløf vor Hilsen. Theatret spiller for fuldt Huus hver Aften. Badet i Dieppe og Figaros Bryllup skulle gaae meget godt. For os et det for varmt at gae i Theatret. Deres Venner have det godt, dog har jeg Intet hørt til Fru Drewsen, Deres Hilsener ere besørgede og reciproceres. Vi havde 2 svenske Studenter hos os i 2 Dage, det var nette og rare Mennesker og vare vi bedrøvede da de reiste. Ved Studenterconcerten opførtes en større Composition af gamle Hartmann, den var fortræffelig og var Hartmann Gjenstand for en Hyldest, som jeg aldrig har hørt Magen til herhjemme. Bravoraab, Hurraraab, Fanfarer af Orkestret, Leveraab af Studenterne modtage samme, da han steg op paa Dirigentpladsen og varede i fulde 5 Minutter. Det samme gjentog sig efter Udførelsen. Han var rørt og meget glad derover. Idag reiste han med Studenterne til Lund, da Concerten skal gjentages. Prøverne paa de Hvide Roser begynde vist i disse Dage, dog derom / veed Bøgh bedre Besked og jeg veed at han korresponderer med Bloch. Jeg kan tænke mig Blochs Modtagelighed for alt det Nye og Skjønne, han seer for første Gang, og jeg kan tænke mig, hvormeget De selv nyder af hans Glæde. imorgen har Internationale i et oprørsk Opraab indbudet til et Møde paa Nørrefælled, dog haaber jeg, at der tages skarpe Forholdsregler derimod. Murerne have ikke begyndt at arbeide endnu, saa at alle Bygningsarbeider hvile. Man venter Kongen med Utaalmodighed, da man mener, at der forestaaer en Forandring i Ministeriet. Bille reiser idag, og er trolig d 16 i Wien. Nu maa jeg slutte – og beder Dem hilse Bloch 1000 Gange fra os Alle, Fernanda skriver vist snart til Dem og min Therese sender Dem og Bloch mange og hjertelige Hilsener

deres hengivne

Martin R Henriques

Kjære Bloch. Modtag en hjertelig Hilsen fra os Alle og Tak for Deres Linier.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilm 91, 540-42)