Dato: 30. juli 1858
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Maxen den 30 Juli 1858

Kjære Fru Scavenius!

Nu har jeg snart været to Maaneder hjemme fra, og denne sidste Uge er tilbragt her ude i Maxen; al den lange Tid har jeg saa temmeligt savnet Brev fra Hjemmet, det syntes næsten, som om alle Venner havde glemt mig; endelig her paa Landet kom to Breve, eet fra Deres Naade, eet fra Fru Collin, begge Breve lidt forsinkede fordi de har maatte ligge et Par Dage poste restante i Dresden, hvor det var venligt og godt af Dem, kjære, fortræffelige Fru Scavenius at De skrev! De veed vistnok hvor inderligt man ude kan længes efter Brev, hvor glad og taknemlig man bliver sine Kjære; endnu engang hjertelig Tak! De, Børnene, hele Hjemmets Kreds paa Basnæs er altsaa nu paa Føhr - eller Helgoland, ja hvor? Jeg tænker mig: paa Føhr! derhen flyve mine Tanker med Hilsener til Dem Allesammen; de herlige Bølgeslag Nordsøen har, det forfriskende Bad der, vil vist være velgjørende for den kjære Frøken Luzia, De bliver nu der til ind i September; den første Dag i Maaneden maa jeg være i Kjøbenhavn, faaer altsaa ikke Dem og Deres at see, maa flyve Basnæs forbi, jeg havde indrettet det saaledes at jeg den 16 August kunde være der, og blive August ud, nu skeer det ikke, men da haaber jeg, sidst i September maaskee, naar De Alle sidde glade og karske i den kjære Gaard ved store Belt, jeg et Par Dage kan flyve derud, thi jeg maa dog see og tale med Dem før vi tænke paa Juletid, nu gaaer jeg rimeligviis fra Tydskland hjemad til Silkeborg, hvor jeg ikke har været et Par Aar, dog det er ikke bestemt, længer end 10 a 12 Dage bliver jeg bestemt ikke i Maxen-Dresden. I forgaars feirede vi her Major Serres Fødselsdag, her var en Vrimmel af Mennesker, og mellem de Besøgende kom ogsaa Raasløw og Frue fra Kjøbenhavn, (den forrige Minister), de boe denne Sommer i Schandau, ogsaa Digteren Welhaven fra Norge blev indført her i Huset. Fru Serre har viist mig Indpodningen af Æbleqvistene fra Basnæs, ni Stykker, paa eet Tree slaae fortræffelig an, men Fru Serres Gartner siger at det vilde være særdeles heldigt om man tilsamme Træ endnu kunde faae et Par Grene at indpode, Fru Serre beder mig lægge et godt Ord ind for hende hos Dem om at berige hendes Have med tilsendt i Februar 1859, etsaadant Par Stykker endnu, kun til det ene Træ, det der alene har viist sig modtagelig; hun er Dem saa særdeles taknemlig, og glæder sig til, og udtaler saa levende det Ønske at see Dem en Gang hos sig i Maxen. Deres Svigerinde fra Glorup havde vi haabet at see her nogle Dage i Maxen, hun yttrede ogsaa Lyst der til, men kan ikke forlade sin Magnitiseur, nu hun er midt i en Cuur; jeg har ellers besøgt hende; hun boer ganske smukt, i Tiedges Huus tæt ved Elben, men det er jo rigtig nok ikke Glorup i Storhed, Udstrækning og Friskhed, efter min Mening; hun sagde at hun befandt sig saa særdeles vel og saae ogsaa særdeles rask ud. Omtrent hele det tydske Schweitz har jeg dennegang besøgt, jeg er gaaet over St Gotthardt og igjen tilbage, været i Glarus, sejlet over den mørke, vildtudseende Wallenstädtersøe og opholdt mig et Par Dage i Ragaz, hvor Naturen ved Pfeffers i højeste Grad ved sin Storhed overvældede mig, saa at jeg formelig blev nerveus, sank ganske sammen, dajeg gik over Algrunden ved den brusende Tamina. Det er et forfærdeligt Skue, som saae man ned i Underverdenen; jeg sejlede gjennem Linth Kanalen og over Zürickersøen, var en Dags Tid i Schaffhausen, men her var som rundt om i Schweitz, saa faae Reisende at vi ved Middagsbordet i det store Hotel hos Weber i Alt kun vare 3 Mennesker, det har jeg endnu ikke glemt. I München blev jeg 5 Dage og besøgte senere Bamberg, der er en interessant Stad. Vejret var dejligt, al den Tid jeg var i Schweitz, lige indtil den sidste Dag, da blev det koldt, som om vi vare i October og saaledes er det endnu her i Maxen, imorges havde vi kun 8 Grader Varme. Hils hjerteligt Luzia og Otto, Frøken Schumacher og Miss Dunlup, samt Hr Ferslev, dette mit Brev maa jeg lade rejse til Basnæs, thi jeg veed ikke anderledes at det kan finde til Dem. Bliv ved at være rask og glad, Gud glæde bevare Dem.

Deres Naades taknemlig hengivne H.C. Andersen

Fru Serre sender sin hjertelige Hilsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost