Dato: 1. april 1827
Fra: Henriette Wullf d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe-Cadet-Academiet den 1ste April 1827

Gode Andersen!

Jeg er bange De ret har giort Dem mange Skrubler fordi De ikke saa længe har hørt noget fra mig, men jeg ghar, som ieg sist skrev Dem til, været syg i den siste Tiid, og da ieg ingen tilfredsstillende Svar kunde give Dem i anledning af Deres Commition, udsatte jeg at skrive Dem til, til i Dag, for tillige at kunde gratulere Dem til i morgen til Deres Fødselsdag - gid De ret maatte føle Dem glad og tilfreds paa den som mange følgende Dage! at De takker Gud som lod Dem møde saa meget godt i Livet, det veed ieg - saa vist som De ved Deres utrættede Fliid viser Dem værdig til Hans Goder - ahn Vil ogsaa fremdeles skienke Dem sin Naade og give Dem Kraft og styrke paa Siel og Legeme! ikke den første med den næst-kommende Fødselsdag vil vi see Dem blandt de unge Studentere, og ieg bilder mig ind, som ieg ogsaa altiid har hørt - at det er et Maal de alle i deres ungdom see gladere imøde end selv det hvori de erholde deres Embeds-Examen. Saaledes gaaer det ogsaa med officierene, de sige alle at det øyeblik er det Lykkeligste for dem naar de blive officiere - langt lykkeligere end naar de faae Compagnie eller opnaae nogen anden høj Stiling i deres Cariere. - men ieg maa dog giøre Dem et Slags Regnskab for Deres Commition - først sendte ieg mit Bud hen i Grønnegade for at begiere en Alfsol - man svarede mig, de havde ingen - ieg tænkte - ere de alt udsolgte - og bad min Mand tale til Schowelin som er Boghandleren, om den og han sagde: at den var trykket paa Deres Begiering - jeg troer - 1821; men da De ikke var kommen og havde afhendet den - eller Den De havde overladt den - havde han nu 3 Gange averteret den til Salg; men der var ikke solgt eet Exemplar af den; han havde derfor sendt den til en Kræmmer som han Leverede Maculatur - og som havde faaet hele Oplaget - for 2 Aar siden havde den ogsaa været averteret - da blev der helerikke solgt et eenste exemplar, hvorfor han allerede den Gang havde solgt 150 Exemplarer til Maculature og Resten nu - besynderligt nok - et Par Dage efter kom vor ungdom ind til en Kræmmer Kohn paa Østergade for at kiøbe noget og det de kiøbte blev svøbt ind i et stykke Papir, hvorpaa der stod; "Alfsol"; men de tænkte dog ikke paa, det var Deres, førend min Mand kom hjem og fortalte os, hvad jeg nu har sagt Dem, og hvorfor jeg ikke har kunnet opfylde Deres Begjering - ieg har i Lang Tiid ikke hørt noget til Etatsraad Collins,m en rimeligvis har De havt Brev fra Ham - og nu kommer io snart den glædelige Paaske, hvori vi haabe at have den fornøyelse at see Dem hos os - 8 a 14 Dage efter Paaske skal vi flytte - alle mine Børn som Frøken Schouboe bede Dem at hilse og gratulere til Deres Fødselsdag - som De ogsaa hilses fra min Mand ved Deres hengivne

Henriette Wulff

[Udskrift:]

S:T: Herr H:C: Andersen

Logerer hos S:T: Herr Doctor Rector Meisling i Helsingøer

betalt -

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter