Dato: 8. september 1832
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hr. cand.philos. H. C. Andersen

Da det ved Censureringen af Deres til Directionen indsendte "romantiske Syngestykke" Festen paa Kenilworh er befundet, deels at De paa flere Steder i dette Syngestykke ikke tilstrækkkelig har udviklet, eller paa en ikke altid heldig Maade er afveget fra den samme vedlagte, oprindelige Plan til Stykket; deels, at den hele Behandling af Sujettet røber egen Iilsomhed og endeel Skjødesløshed, blandt andet i Sprog og Diction, og Stykket derfor overhovedet trænger til en stræng og nøiagtig Revision, baade fra Indholdets og Formens Side; deels endelig, at en, om ikke fuldkommen, dog betydende Omarbeidelse af Stykkets dialogiserede Deel uden Tvivl vil være til dets Fordeel, og det maaskee helst en saadan, hvorved en god og naturlig prosaisk Dialog for det meste sættes i Stedet for den ofte konstlede Opsvulmen i Dictionen og den tvungne Ordfølge i Dialogen, der er frembragt ved en metrisk Form, hvis ikke sjelden tactløse Trochæer og temmelig tonløse Jampber stundom ganske forfeile den tilsigtede Virkning: saa maa Directionen ved at tilbagesende Dem Deres Manuscript til bemeldte Syngestykke, anmode Dem om at ville tage ovenstaaende Bemærkninger i Overveielse, og at indsende den reviderede Text til det hele Syngestykke i en god og læselig Afskrift, inden De bestemmer Dem til at lade den cantable Deel af Stykket componere. Da De tillige har yttret for et af Directionens Medlemmer, at De havde formaaet Prof. Weyse til at paatage sig Compositionen, hvormed Directionen ei kan andet end være vel tilfreds: saa maa man dog i den Anledning gjøre Dem opmærksom paa, at Prof. Weyse er lønnet for at arbeide for Theatret, og at Directionen derfor, ifald Deres Syngestykke bliver antaget og opført, ei kan tilstaae Dem, som Forfatter af den blotte Text, det hele sædvanlige Honorar af 1/5 af de fem første Afteners Indtægt. Endelig matte Directionen anmode Dem om, i Fald De ønsker at oversætte Stykket "la Reine de seize ans" for Theatret, da snarest muligt, eller dog inden denne Maaneds Udgang, at indsende Deres Oversættelse, der maatte være i Prosa, og helst nøie følge Originalens Udtryk, saavidt en god dansk Dialog tilsteder dette.

Directionen for de Kongelige Skuespil, d. 8. september 1832.

F. Holstein C. Molbech D. Kirstein

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost