Dato: Maj 1834
Fra: Ludwig Müller   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Mai 1834.

Dit kiærkomne Brev fra München af 16de Mai takkes meget for. Det giør mig ellers ondt, saavel af dette som af dine fleste øvrige Breve at see, at dine Reiseglæder ei ere ublandede, men dit Humeur saa at sige med Graadighed griber de ringeste Anledninger og smaa Gienvordigheder for at komme ud af sin Ligevægt og fortrædiges. Havde Du mig, din kolde, raisonnerende Ven, med ved Siden, de Griller skulde snart igien være jagne paa Flugten. Kun dette nu: tænk stedse paa, at kun et roligt, af mørke Tanker uanfægtet Sind kan have den fornødne Receptivitet for alle de Indtryk, hvori din Reises Nydelse og Nytte skulde bestaae; hvor taabeligt altsaa at lade sig underkue af Smaating! Henviis alle Griller og ubehagelige Tanker til din Hiemkomst, og lad dem da i Guds Navn husere, naar det skal være. See det er min Reisephilosophi! Du kan ei? Man kan meget, naar man ret foresætter sig at ville. - Hvor glæder jeg mig til at høre Geert Westphaler snakke, naar han kommer hiem. Hvad det Lassenske Legat angaaer, er der desværre kun svagt Haab for Dig; thi Fader siger, at han egentlig ei kan, ifølge Fundatsen (som taler om en Studerende af eet af de fire Faculteter, der reiser for at ligge og studere ved et Universitet), anbefale Dig, da to udmærkede theologiske Candidater, Martensen og Kolthoff, med Egregie, Medaille og deslige, søge det, foruden Flere; dog har han indstillet Dig ogsaa til Hammelef i Slesvig, der bortgiver det. - Kiære Ven, lad nu ikke disse Linier igien bringe Dig ud af dit Humeur, men nyd ret, saa godt Du kan, den korte Deel af din Reise, der end er tilbage. - I Sommerferien har jeg isinde at tage lidt til Kallundborg og Nørager; husker Du endnu de glade Dage, vi tilbragte der sammen? - Hvad Nyheder angaaer, da er der mange flere, end der kan skrives paa det lille Stykke Papir, der er tilbage; men fix oder nix; derfor faaer Du denne Gang ingen.

Din Ludvig.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost