Dato: 24. august 1820
Fra: Theaterdirection, den kongelige   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

To. 24. august.

Deres Majestæt har allernaadigst befalet Deres Theaterdirektion over hosliggende allerunderdanigst Ansøgning fra Christian Andersen at afgive allerunderdanigst Betænkning.

Da Supplicanten for omtrent 3/4 Aar siden meldte sig for Directionen med Ønske om Ansættelse ved Theatret, fandt den efter de aflagte Prøver, at han manglede saavel Talent som Udvortes for Scenen. - Ikke destomindre havde Hr. Siboni den Godhed frivillig at give ham Underviisning i Sang i det Haab at kunne for det første danne ham til Chortjenesten ved Theatret, men selv dette saae han sig nødt til at opgive. Han tog derpaa sin Tilflugt til Hr. Solodanser Dahlens Dandseskole for at oplæres i dette Fag, hvortil han efter Hr. Dahlens Erklæring ligeledes mangler Anlæg og Udvortes. - Ligesom Dir. altsaa anseer det for sin all. Pligt at fraraade hans Ansættelse i nogetsomhelst Fag ved Theatret, saaledes tør den heller ikke anbefale ham til nogen Pengeunderstøttelse af Theaterkassen, der lettelig kunde drages til Følge for andre paa kort Tid antagne Elever og saaledes paabyrde Kassen en ny Udgift i Fremtiden.

Den os allernaadigst tilsendte Ansøgning vedlægges allerunderdanigst.

Fr. Holstein. K.L.Rahbek. G. H. Olsen.

Brev Brev

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter