Dato: 25. april 1868
Fra: Bestyrelsen for Frederik VII' s Stiftelse   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høivelbaarne Hr. Etatsraad H. C. Andersen


Ved Siden af at have beredet mange af Deres Medborgere og Medborgerinder her i Odense en sand Glæde ved at oplæse for disse endeel af Deres berømte Eventyr, har De tillige skaffet Kong Frederik den Syvendes Stiftelse en ikke ubetydelig lndtægt og det er i Betragtning heraf, at undertegnede Bestyrelse herved frembringer den hjerteligste Taksigelse paa egne samt paa de gamle Haandværksmestres og Enkers Vegne, som faae Gavn og Glæde af det hele indkomne Beløb.


Odense den 25de April 1868.

Bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse.


[Brevets Original kendes ikke; her afskrevet efter Fyens Stiftstidende 28. April 1868].

[Overskudet blev 219 Rdlr. 3 Mk, og Stiftelsens Beboere fik straks udbetalt en Pengegave, saaledes at Ane Elisabeth Henrichsen fik 8 Rdlr., Familier fik 2 Rdlr. hver og enkelte Personer 1 Rdlr.]

Tekst fra: H.C. Andersens Hus