Dato: 11. oktober 1822
Fra: I. P. Mynster   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

d.11 Oct. 22.

Da den private Underviisning her i Staden ikke synes at ville slaae an paa Deres poetiske Klient, og det velsagtens vilde blive ham alt for upoetiskt, om man tingede ham i Kost og Lære hos een eller anden Præst paa Landet, saa troer jeg ogsaa, at det vil være det retteste at forsøge det med ham i en Skole, og at Meisling uden Tvivl er den Rector, der kan være bedst skikket til at regiere ham. Han vil let kunne faae fri Undervisning i Slagelse, men det vil være nødvendigt, at De eller en Anden skriver desangaaende til Directionen, ikke blot fordi alle Gratistpladserne ere besatte, men ogsaa fordi der egentlig udfordres et Prøveaar; inden fri Undervisning tilstaaes, hvorfor der altsaa maa dispenseres; men dette skeer ogsaa under særdeles Omstændigheder.

Andersen har været hos mig, og tilbudet mig at læse for mig, hvorimod jeg læste for ham, deels fordi han er i Begreb med at lade en Tragoedie trykke, deels fordi han i et Brev havde fortalt mig, at Theater-Directionen havde syntes saa godt om hans sidste Arbeide, at den havde besluttet at underholde ham nogle Aar i Sorøe Akademie. Jeg har siden faaet en poetisk Epistel fra ham, som efter Omstændighederne gierne kan passere, ligesom jeg fandt ham en mere godlidende Person, end jeg havde ventet.

Deres Mynster

S.T.

Etatsraad Jonas Collin, Ridder af Dannebrogen

Tekst fra: Ejnar Askgaard