Dato: 27. september 1832
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Müller
Sprog: dansk.

ST

Hr: Candidatus Theologiæ Ludvig Müller

Fru Snel i Callundborg

anbefales

Mandagen den 27 September [dvs. august] 1832. -[ se Brev]

Kjære Ven!

Fra den inderligste Glæde, er jeg sjunket ned i den dybeste Bedrøvelse. Igaaer havde jeg haabet at Du eller et Brev fra Dig ville komme, dog turde jeg ingen af Delene ret vente. I Spøg sagde de andre, at fik jeg ingen Brev fra Dig, da skulde jeg faae fra dem, der nok vilde trøste mig ligesaameget. Med Posten kom der virkelig et, - det var fra Dig - her har Du det med, jeg vidste ikke, drømte ikke, at det var et Spøg af Mimi! - Da jeg havde læst det, følte jeg mig saa lykkelig, det var jo ogsaa meget bedre end jeg turde tænke mig, jeg brast i Graad af Glæde, men dette forstemte de Andre saa meget, at de ikke havde Mod at sige mig det; jeg gik strax paa mit Værelse, og skrev indlagte Brev til Dig, der bedst vil vise dig mine Følelser. Da jeg nu i Dag kommer med det og leverer det af, faaer jeg et langt Brev fra Mimi, der aabenbarer mig det hele, og hendes Bedrøvelse over at have spøgt saaledes med mig! O, Ludvig, jeg var saa lykkelig, nu seer jeg det hele var en Drøm, et Spøg. Men jeg var Dig for nogle Minutter siden saa broderlig hengiven, at jeg ikke kan rive Dig ud af mit Hjerte. Her har Du hendes Brev, vilde Du have skrevet det? Mon hun dog ikke har skrevet ud af Dit Hjerte? Paa Onsdag er jeg i Slagelse, kan jeg da høre fra dig der, eller maa jeg vente til vi sees. Bring mig hendes Brev tilbage. - Lev vel jeg kan ikke skrive meer, det var for haard en Spøg af dem! Lev vel

Din Andersen.

E.S.

Nu jeg læser Mimis Brev igjennem igjen, kan jeg ikke begribe, at jeg troede Du havde brugt slige Udtryk, skrevet saaledes, men i min barnlige Glæde drømte og saae jeg kun Dig. Du kan ikke saaledes holde af mig!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus