Dato: 20. juli 1867
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør

den 20 Juli 1867.

Kjære Fru Ingemann!

Tak for det Hjertelag hvormed De modtog mig, det kjærlige Sindelag De bevarer for mig. Der var saa meget jeg gjerne vilde have fortalt Dem, de nye Eventyr havde jeg saa gjerne meddeelt Dem, men det lod sig nu ikke gjøre, det var blevet Dem for besværligt, / det, med saa mange kjære Erindringer, stemte veemodigt, men saae jeg da Deres venlige Smiil, det kjærlige Udtryk, da var det som kom der Solskin i Stuen i den regnfulde Dag. Gud holde Dem sjælelig og legemlig karsk, han forunde Dem Styrke og Glæde. Sophie er til visse en trofast Sjæl, jeg er glad over at De har hende, maa hun vinde større Sundhed. Jeg bliver her paa Basnæs / indtil den 26 Juli, men om jeg da tager til Glorup i Fyen eller over til Holsteinborg veed jeg endnu ikke. Veiret vedbliver at være slet, men ud for mit Vindue er der altid smukt, der seer jeg over Voldgraven og den lavere Deel af Haven det aabne Hav, hvor just nu i det stormende Veir Bølgerne vælte store og hvide. Hils paa det venligste Hoppes, Harders, Rossings og Wilsters naar De seer / disse og bevar mig i venlig Erindring. Dog derom behøver jeg neppe at bede Dem, jeg kjender Deres Godhed og Deeltagelse for mig. Naar jeg er i Kjøbenhavn skal jeg sende Dem til Christine Jensen det Portrætkort De mindede mig om.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 315, billed 6878-81)