Dato: 25. august 1837
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Efter 25.8.1837]

kjære Andersen!

Tak for det sidste venlige Besøg og for den nydelsesrige Meddelelse af »Spillemanden«, som jeg anseer for en saa sand poetisk Production, at ingen nok saa »fortræffelig skrevet« Fordømmelse af vore selvbeskikkede æsthetiske Høiesteretter kan gjøre nogen virkelig Hindring i dens Virkning. Det Samme troer jeg er Tilfældet med »Improvisatoren«, trods alle de kritiske Gaasefjær og »Negle«, som endnu ingen betydelig dansk Digter har været forskaanet for, men som aldrig har revet nogen Pegasus-Rytter af Hesten. Poesien er usaarlig - og ret betænkt, er det saa trivielt og uoriginalt at forøge Antallet af vore »krænkede Digtere«, hvis Hjerter hænger i Laser af kritiske Neglerifter, at ingen dygtig Poet herefter kan være bekjendt at være »krænket«. Saalænge Skjønhedens og Konstens Philosophie endnu ikke har lært at klippe sine Negle, endsige at klæde og gebærde sig med Anstændighed og Gratie, saalænge kan den dog ikke indbilde Nogen, at den har Smag for det Skjønne, og saalænge Kjærligheden er en saa udelukket Ingredients i Kritiken, som hos os, saalænge maa den kritiserende Prosa finde sig i, at ingen Digter tager Notits af den uden som Stof til Latter og Satire. Dog dertil vil jeg ikke opfordre Dem, men førend vor Konstphilosophie selv bliver poetisk, kan den kun tjene til at forstemme Digterne og fortjener kun at ignoreres. Kun een Gang i 20 Aar har jeg selv afveget fra dette Princip; men er man kommen til Skade og har faaet Gift tillivs, maa man ud med det igjen; det er naturligt og undskyldeligt Tænk nu, om muligt, slet ikke meer paa den Konstsnak, der har forstemt Dem, men som jeg hverken har læst eller agter at læse. Angaaende Deres Fremtids-Planer og Ønsker, saa tøv nu kun til »Spillemanden« er udkommen, og giv saa ligefrem en Ansøgning ind til Kongen om en midlertidig Understøttelse af Fondet for usus publ. til at reise for eller leve af, indtil han vil give Dem en passende fast Ansættelse. Saaledes har jeg og Andre gjort under lignende Omstændigheder, og man lod os ikke gaae tilgrunde. De har allerede præsteret Tilstrækkeligt til at kunne haabe det Samme.

Vi ventede Dem vist paa Tilbagereisen fra Fyen, men jeg kan godt forstaae at »Spillemanden« trak Dem til Byen. Glæd os nu med det tiltænkte Besøg engang i Efteraaret, hvis det gaaer an, for jeg er bange Vinteren her er for kold for en saadan Trækfugl. Til enhver Tid er De hjertelig vel kommen og De har oprigtige Venner her i Sorøe. Hauch giver sin Varme og Interesse mere Luft, jeg sætter til daglig Brug en Dæmper paa; men vi mene Dem det begge ret hjerteligt og inderligt vel. Min Kone ligeledes; hun sender Dem en hjertelig Hilsen og Tak for »Spillemanden«. Hils Fru Læssøe venligst fra os begge!

Maaskee komme vi til Kjøbenhavn sidst i October, men det er meget uvist. I September er her ofte endnu smukt hos os og man kan faae Correcturer med Posten.

Vær for alting glad og frisk i Sindet og lad snart en ny Digtning blæse alle Taager fra Øiet!

Deres hengivneste

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter