Dato: 30. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

[glansbillede af engel med blomsterguirlande]

"Rolighed"

gamle Kalkbrænderivei,

den 30 Juli

1874.

Til Hr Cand: mag: Jonas Collin

Kjære Ven!

Tak fordi Du i Søndags søgte mig herude paa Rolighed, men jeg kom først her til i TirsdagsAftes meget seent. Jeg havde det udmærket godt paa Bregentved; elskværdige, deeltagende Mennesker, Alt rigt og godt inden Døre og udenfor den prægtige store Park med sine uendelige Lindealeer, sine store Plainer og stille Indsøer. Paa Grevindens Fødselsdag, den 23 Juli, var her særdeles festligt; paa Søerne og i Kanalerne blussede Tjæretønder / og mod Midnat brændte et smukt Fyrværkeri; jeg var saa vel at jeg blev oppe til om Morgenen da Klokken gik til fire. I det hele er det mærkeligt gaaet frem med mig i Bedring medens jeg var paa Landet. Da jeg ved Pintse kom til Holsteinborg kunde jeg de første - to, tre Dage, kun, med Angest og Besvær, vove mig ned af Jerntrappen foran Verandaen, neppe mere end fem Trin. Siden lærte jeg at gaae Haven rundt og følte mig vel der ved. Paa fjerde Uge tog jeg fra Holsteinborg til Melchiors paa "Rolighed", Du veed hvor gjestfrie og deeltagende de fortræffelige Mennesker ere mod mig, men jeg har den Tro at her ikke er sundt paa "Rolighed"; efter otte Dages Ophold her begyndte jeg at sygne, min Mave blev ogsaa daarlig, men / saa snart jeg kom til Bregentved følte jeg mig mere vel og for hver Dag fremad blev jeg stærkere og begyndte endogsaa at faae Reiselyst til Udlandet, Noget Dr Theodor Collin ikke er for, Grunden indseer jeg ikke ret. Nu kom jeg altsaa i Mandags i bedste Velgaaende her til, en Uge er snart gaaet, men allerede igaar begyndte jeg at føle mig ilde igjen, i Dag er min Mave aldeles slet og jeg har ingen Diætfeil begaaet. Paa Bregentved spiiste jeg hver Dag Melon, uden daarlige Følger, her har jeg ikke engang seet disse. Igaar havde jeg desuden en Ærgrelse, som jeg ved Leilighed skal omtale, dog maa jeg sige den aldeles ikke kom fra Vennerne her i / Huset, senere fulgte en ildestemmende Luftning fra America; Directeur Bille veed om en lignende tidligere, jeg blev meget afficeret, fik Smerte i Brysthulen, kom i stærk Krampegraad og laae den største Deel af Dagen hen; mod Aften tog jeg mig sammen, men jeg var dog ikke stærk nok der til. Den hele amerikanske Luftning er imidlertid saaledes, at mange Landsmænd vist ville i høi Grad blive smigret ved den om samme angik dem, men jeg er nu af en anden Natur og behøver, mærker jeg den største Ro og Fritagelse for al Sindsbevægelse. - Hils dine Forældre! Din Moder faaer snart Brev fra mig. Hele Ellekilde er nok for Øieblikket opfyldt med collinsk Familie, tre Brødre og to Søstre. Hils Alle, hver især, fra din deeltagende Ven

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 162-65)