Dato: 6. februar 1841
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

85. Fra Jonas Collin. Kiøbenh. 6 Febr 1841.

Hans Majestæt har været saa naadig, kiære Andersen, at bevilge Dem 300 Sp., el. 600 r, som, tilsammenlagte med de 121 r, jeg har tilbage fra Deres Honorar for Maurerpigen, udgiør de 721 r, for hvilke jeg har til­veiebragt det hermed følgende Creditiv.

Det glæder mig, at De saaledes er hiulpen, og sat i Stand til at fortsætte og fuldende Deres Reise, thi det bør jeg giøre Dem opmærksom paa, at med denne Sum maa De arrangere Dem saaledes at De gieldfri kan komme her tilbage, thi videre Understøttelse til denne Reise maa De ikke giøre Regning paa.

Her have vi en meget stræng Vinter. Ingeborg har, tildeels formedelst sin Hals, deels formedelst sit Knæ, kun een Gang i Aar været ude af Huset. Moder maa ogsaa holde sig hiemme formedelst Kulden. Augusta er nu i kiendelig Bedring. Med Møstings Helbred er det kun maadeligt.

Jeg har været noget uvis, om dette Brev træffer Dem i Rom. Men hvor­hen skulde jeg ellers adressere det? Jeg skriver derfor samtidig til Bravo, og underretter ham om, at der med Dagsposten afgaaer Brev til Dem, for at han, hvis De, naar det kommer til Rom - noget, hvorover man i saadan Vinters Tid ikke kan giøre sikker Regning - skulde være afreist, da kan sende det til Dem.

Alle her i Kredsen glæde sig ved det lykkelige Udfald af Deres Ansøg­ning; gid Efterretningen maa træffe Dem sund og rask. Jeg venter at faae Brev fra Dem inden De modtager dette, - med Klager over, at De maa vente saalænge, ikke sandt! utaalmodig kan De være?

Lev vel kiæreste Andersen

Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter