Dato: 18. juni 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Basnæs ved Skjelskjør [17 rettet til:] 18 Juni 1870

Kjære Ven!

Dit Brev er brændt, men hvert Ord har jeg beholdt, og takker Dig ret for din Tillid til mig, Udtalelsen af hvad der fylder Dig. Dit Sind er tungt, saameget trykker Dig, jeg kjender til denne Sjælstilstand fra en anden Livsstilling i yngere Aar. Jeg vil imidlertid saa gjerne troe at Meget ligger mere i Misstemning og Sindet, end just i Forholdene. Disse kunne stille sig bedre, om Gud vil. Saa inderligt som jeg holder af Dig, vil Du forstaae at jeg er bedrøved ved at vide hvor tungt dit Sind er og Intet at kunne gjøre for at løfte det. Der er ingen Trøst i at høre sagt, at hver have vi vort Kors at bære! - Det fornøier mig i dit Brev at læse at Du er glad over at vi kom til at Reise sammen vor seneste Tour; paa den lærte vi at kjende og forstaae hinanden, og jeg forsikkrer Dig at jeg betragter dette som det bedste, og egentlige Udbytte af denne Reise. Du kom mig saa aaben og fortrolig imøde, jeg gjorde Gjengjæld, der fandtes ingen Rivninger i Omgangslivet, thi vi forstode gjensidigt at vi meente hinanden det ærligt og godt. - Du er endnu i Udvikling, har Ungdommens hele, varme Blod, og [overstr: har] altsaa dine sjælelige Kampe at gaae / igjennem; Du vil det Gode og det i al Ærlighed, er en trofast Sjæl, og Alt vil klares for Dig. At Du ikke optager dette Skrevne som smukke Talemaader, men som en Udstrømning indefra, er jeg forvisset om. Bring min deeltagende, hjertelige Hilsen! -

Skriver Du til Peter Müller hils ham ret inderligt og lad mig, naar jeg hører fra Dig, vide hvor han er, hvorledes han har det og naar han tænker paa at komme til Danmark, hans Adresse gad jeg ogsaa nok vide, medens jeg er her paa Landet, havde jeg den, da skrev jeg ham til.

Jeg lever meget stille herude og har det just ikke saa godt; jeg plages af Gigt og er endnu ikke fri for den djævleblændte Zona. Fra min høiere Arm hen mod Brystvorten er som indbrændt med et Jern noget Krimskram, som danner Figuren: [figur] det seer ud som stod der No 2.- Nu er det paa tolvte Dag siden det viiste sig og strax i sin fulde Glød, og endnu er det ikke borte, og jeg holder dog Diæt (ikke meget). Betydeligt bleget er det dog og mindre brændende. / Paa Søndag reiser jeg over til Holsteinborg og bliver derindtil den 2den eller 3 Juli, da maa jeg ind til Kjøbenhavn, enten saa Melchiors ere komne eller ei; jeg maa see paa Værelser; saadanne vil Edgar Collin leie ud, men jeg kan ikke, indsseer Du, tage imod samme, uden forud at see paa disse. Jeg veed heller ikke hvorledes hans, vistnok elskværdige Frue, men som er svagelig, vil og kan være, som Vertinde, da jeg jo skal have min Opvartning der. Hovedsagen er [overstr: jo] rigtignok at de have en solid Pige til at passe mig; Edgar er jeg forvisset om vil være god og elskværdig og kunde jeg være ham noget til Gavn som Bosiddende hos ham ønsker jeg det af inderste Hjerte. Kommer din Moder til Byen før jeg, beed hende da at see paa den omtalte Leilighed og at give mig et Vink, hun vil vist nok see paa mine Fordringer og mit Bedste; jeg har til Edgar skrevet op alle Betingelser og givet disse for os gjensidigt. Dersom Melchiors komme til Byen i Juni, da have de indbudt mig til "Rolighed" hvor jeg bliver i nogle Uger og reiser saa til Frijsenborg; der er jeg da paa Fastlandet [overstr: og faaer] /og saa faaer jeg vist stærke Anfægtelser til at gaae lidt mere syd paa og forynges ved Reiselivet, om kun tumle mig ude et Par Uger. Fornuftigst er det vel at opgive samme! nu faae vi at see, hvorledes Stemninger og Tilstande raade. Lottoriet vandt jeg da ikke en Døit i, og vinder neppe senere, dog er det bedst at Hr Boye, indtil videre beholder Lottorisedelen og venligst tager sig af dens Fornyelse. Jeg stoler aldeles paa hans gode Hukommelse, der jo øves i hans Livs Stilling og bygger paa hans venlige Sindelag for din Fader, jeg tør ingen Fordring gjøre paa det. - Charles Dickens Død har fyldt mig med mange alvorlige Tanker. Tiden flyver hen - og snart: "forbi, forbi, er alle Historier!" -

Hils dine Forældre, din Søster, Viggo, Theodor og hver som Du troer bryder sig om en Hilsen fra

din trofaste Ven

H.C. Andersen.

E.S.

Breve til Basnæs, ogsaa til Holsteinborg, gaae over Skjelskjør.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 129-32)