Dato: 27. maj 1870
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Kjære Ven!

Basnæs ved Skjelskjør den 27 Mai 1870.

Maa jeg for i Dag sende Dig det Brev som Professor Schiødte vil være saa venlig at lægge ved Bogen som han lovede mig at overbringe Kaulbach, jeg vil haabe at han er i München, er han ikke, da beder jeg dog at Bog og Brev maa blive afleveret i Kaulbachs Bopæl. Du kan selv læse Brevet, som din Fader har oversat for mig, da Du jo veed at jeg ikke godt kan det med dette "Der, Du, Das", som Holberg siger. Bring Hr Professor Schiødte min hjertelige Hilsen og Tak! jeg ønsker ham en fornøielig Reise. Du tager vel een af de første Dage, med dine Forældre til Hellebæk, gid nu Veiret maa blive varmt og godt, endnu fryser jeg og gaaer med min tykke Vinterfrakke. Før min Afreise var jeg hos Dr Bergsøe, men var ikke saa heldig at træffe ham; naar jeg kommer til Byen vil jeg gjentage Besøget, han interesserer mig særdeles ved sit betydelige / digteriske Talent. Glæd mig, om ikke længe, med et Par Ord, Du veed hvor kjær Du er mig. Lad mig vide hvorledes Du har det og vore fælles Bekjendter og Venner. Bring ogsaa min Hilsen til dem Du træffer paa. - Jeg bliver endnu en Tid her paa Basnæs, men som Du veed, jeg er ogsaa indbudt til Holsteinborg og til Frijsenborg. Dersom Fru Melchior og Døttre komme til Kjøbenhavn i Juli, da er jeg velkommen paa "Rolighed" og da seer jeg ogsaa Dig, selv om jeg skal dampe ned til Hellebek. Theodor lever vel glad og godt, har ingen Sorg af Vappe? Jeg er for Øieblikket eneste qjæst paa Basnæs, Otto Scavenius fulgte forleden ind med Mogens Frijs og kommer ikke her tilbage før i næste Uge. Hils dine Forældre og Søster. Vil Du foreløbig takke din Fader for den tydske Gjengivelse af mit Brev. * Hr Carl Boye haaber jeg erindrer at forny min Lottoriseddel, før den sidste Dag, da denne er forseent staaer i Avisen.

Din trofaste H.C. Andersen

* Er Udskriften til Kaulbach ikke i rette Stiil da skriv den paa en anden Convolut og sæt om Brevet.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 120-21)