Dato: 21. juli 1862
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin
Sprog: dansk.

Mandag 21 Juli 1862.

Kjære Ven!

Med Middagstoget Klokken 12, den 23de Juli (Onsdag) reiser jeg til Korsøer, kan Du til den Tid være færdig, da vil det glæde mig, saa reise vi sammen og overnatte i Korsøer, kan Du ikke, da venter jeg Dig sikkert i Korsøer med Morgentoget Torsdag den 24de Juli og vi gaae til Flensborg hvor vi indtræffe om Aftenen. Jeg har i Dag selv været hos Overpresidenten Kammerherre Lüttichau for at sikkre os Pladser ved Monumentets Indvielse, jeg har ogsaa erholdt en Honoratiores Billet for Dig, saa vi heller ikke der skilles, og dersom alle Værelser ere optagne, som Kammerherren meente, tillod han mig at skrive til Fru Rasch at han kom ikke og at hans Værelse kunde / overlades os; en Seng til er vel at opdrive; saaledes er Alt paa det bedste ordnet. Siig mig har Du Penge? Skal jeg imorgen levere Dig for Ex 50 Rdlr, din Fader bad mig forsyne Dig, og jeg finder det behageligst for os begge at Du faaer det i større Summer. Du skal have maanedlig, 16 Rdlr 4 #, sagde han, men tilføiede, at Du kunde faae saa Meget som Du vilde. Jeg har aldeles frie Hænder for Dig og din Fader gik øieblikkelig ind paa min Bemærkning at 16 a 17 Rdlr var ikke stort. Vær nu aldeles ugeneert, og betragt mig endelig ogsaa i Penge-Sager, som din ældre Broder - din trofaste H.C.A.

E.S

Gaaer Du forbi Hotellet imorgen mellem 8 og 9 da kom ind til mig, / ellers kommer jeg til Dig sen[ere] /

21/7 62

Til Hr J. Collin.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 10, 38-41)