Dato: 27. juli 1870
Fra: H.C. Andersen, Dorothea Melchior   Til: Israel B Melchior, Johanne Melchior
Sprog: dansk.

Rolighed d. 27de Juli 1870.

Mine elskede Børn! Hvor det dog er uheldigt at Postgangen er saa usikker; vi have desværre ei endnu faaet nogen Efterretning om Deres Ankomst til Interlaken og ere saaledes ganske uvidende om Alt Eder angaaende og maa jeg saaledes frygte for, hvad der maaske er endnu værre at I ei heller have faaet vore Breve. Gid at I nu blot ikke ere alt for aufgeregte, thi at Andre ofte kunde have en foruroligende Indflydelse paa os, det vide vi jo, men gjelder det jo blot, ikke at lade sig for meget indvirke af Andres Angst. Idag haaber jeg at vi skulde faa Brev eller Telegram enten fra Rhigi, eller fra Interlaken. Det glæder mig kjere Israel og Johanne at kunne give Dem rigtig gode Beretninger herhjemmefra. Børnene ere velsignede og trives rigtig prægtig hele Dagen, fra Morgen til Aften i Haven. Poul med en lille grøn Vogn som han fylder med Steen og bliver han meget fornærmet naar Sally af en Feiltagelse tager hans Vogn for sin Egen. Han har faaet en Tand frem uden at være vranten eller fortrædelig men stod det de Dage lidt for hans Bryst, men det er forbi. Igaar Aftes i Sengen sagde jeg til ham sig nu Godnat søde Bedstemoder, men saa saae han saa polidsk ud og sagde, idet han sparkede Dynen af sig og gjorde Commers, "God Nat store Fa'er og store Mo'er." Han kysser Dit Portrait og siger "søde Mo'er og Poul". Ja det vilde blive for vidtløftiget at opregne alle hans Heltegjerninger. Med Hensyn til Ammen er jeg ikke meget tilfreds med hende, man mærker at hun ikke har Sands for at være hos Børn. Hun er mageløs god i en Retning imod dem, hun gjør dem ikke noget Ondt, men hun gjør dem bestemt ikke noget godt, rettere sagt hun passer dem slet og jeg er Mand for at sige hende det og har jeg ogsaa gjort det. Jeg skriver Dem det, da jeg har isinde at sende hende bort paa egen Haand, dersom jeg kan først skaffe en Anden. Som et lille Bidrag vil jeg fortælle Dig kjere Johanne, at jeg kom op en Aften da Børnene blev klædt af, Poul sagde meget ynkelig "Vand". Jeg bad hende at give ham lidt og sagde, ja han har vel faaet sin Aftensmad. men hun havde hverken tænkt paa at give ham eller de Andre, der alt vare iseng noget at spise eller drikke; hun holder dem ei heller propre; jeg har skændt paa hende, men ikke sagt hende noget om at gaa; dersom jeg ikke faaer noget godt, saa beholder jeg hende foreløbig. Da jeg jo har meget Tilsyn med hende og ere Børnene i stort Selskab, med alle de smaa Tanter og Onkler. - I dette Øieblik sender den kjere Papa mig Deres Telegram fra Interlaken, hvoraf vi G v l see at I ere lykkelig ankommen til Bestemmelses Stederne; Budet der fra Byen har bragt Telegrammet skal have Brevet med tilbage, ellers skulde jeg have skrevet mere udførligt, men jeg tænker at I indbyrdes sende hinanden Brevene I modtage. Veiret er herligt, vi have mange Besøg alle ere henrykt over det forskjønnede Rolighed. Man venter hver Dag at den franske Flaade skal komme op til Østersøen. Foreløbig er man jo meget tilfreds med at vi forblive neutrale, maatte vi blot kunde holde den. Cecilie er reist hjem til Hamborg. Grev Moltke er her i Byen og har drukket The herude et Par Gange. Idag er alle Børnene paa Rosenborg med Jette og Frøken Lenz. Snart have I mere fra Eders Dem elskende

Mama.

[HCA skriver på bagsiden:]

Kjære Fru Melchior!

Vor Tanke er levende hos Dem, Deres Mand og Søstre; hils hver især ret hjerteligt fra mig; jeg er paa det hyggelige Rolighed og i over 14 Dage have vi deiligt Sommerveir, Sundet vrimler med Fartøier, Luften er varm og mild; Lindetræerne dufte! havde vi Dem dog Alle her. I denne Morgen besøgte Poul mig, jeg bar ham ud paa den store Altan Deres Forældre have forundt mig og han var rigtig glad og vilde slet ikke til Pigen, da han blev mig for tung at bære. Han er en ganske stor stærk Fyr, der forstaaer at udtrykke sig og kan en Stump af to Smaahistorier jeg har fortalt ham, hvori han altid selv lægger en Episode ind om en Hund som siger "Vov!" han synes naturligviis bedst om sin egen Tildigtning. Jeg har fuldendt en større Fortælling; "Lykke Peer" og regner det til een af mine bedste; den udkommer rimeligviis ved Juletid. Er der ikke for varmt i Interlaken? Jeg vilde foretrække Montreux der har [De] Deres Søstre og saa Dr. Dor! - gamle Fru Læssøe er død i Søndags, 90 Aar gammel. - Der er omtrent indkommet allerede 50000 Rdlr til Theatrets Forskjønnelse, ogsaa til en Mindestøtte for Digteren Kingo indsamles. Nu slutter Papiret, glæd os Alle snart med Brev. Hjerteligst

H.C.A.

Tekst fra: Niels Oxenvad