Dato: 29. januar 1841
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kiøbenh d. 29Januar 1841

Kiære Andersen!

i Morges modtog jeg Deres Brev af 8d d. M. Saavidt jeg deraf kan see, har De kun modtaget eet af mine Breve, og rimeligviis det sidste af dem De kunde faae i December. Men hvorafslutter De, at Deres Stykke er udpebet? Der har jo ikke været Tale om Piben ja ej engang om Hyssen. Det modtoges med Ligegyldighed og Kulde, og derfor maatte det henlægges. Vær forsikkret paa, at jeg ikke siger andet end Sandhed. (Førend jeg glemmer det, maa jeg, siden De 2 Gange har spurgt derom, berette, at Fru Heiberg aldrig har talt til mig, siden De reiste, om Dem, ligesaa lidt som om Deres Brev. Jeg har forresten neppe talt mere end 3 Gange med hende siden De reiste. Nok derom) Fra Theatercontoret fik jeg i Dag følgende Notice: Efter Regulativet tilkommer Anders. efter første Forestilling 5 100 r. De 3 Forestillinger gave i alt 642 r. 4813. Deraf 1/6 Deel til Forfatteren er 107 r. 813. Med Hensyn til den ringe Indtægt har Hs. Majest. paa Directionens Forestilling bevilget Dem en extraordinair Godtgiørelse af 100 r, saa at De faaer i alt 307 r 8 (3. Af disse har jeg betalt Witzke 186 r, altsaa 121 r 813 tilbage. Hvormeget De faaer af Kongen, kan jeg ikke sige noget om. Møsting har været syg en 14 Dages Tid, og derved er det giort umuligt for Edvard at faae Sagen afsted. Inden den 22 Febr vil De følgeligen ikke faae noget Resultat; Af Reisen til Grækenland bliver der da sandsynligviis intet, og derover sørger jeg ikke, thi Gud veed hvad De vil der - Jeg vilde i Morges (den 30 Januar) have søgt Audients hos Hans Majest. og da tillige, hvis det havde ladet sig giøre, talt om Deres Sag, men Kongen tog paa Jagt, og altsaa blev der ingen Audients. At De skal faae Brev enten fra Edvard el. mig, saasnart vi faae Penge til Dem, kan De være vis paa. Moder takker for Deres Brev. Theodor ligesaa. Her har i denne Tid ladet sig høre en belgisk Musicus, Violinist Prume, som alle ere enige i at erkiende for den største Kunstner, som her har ladet sig høre paa hvilketsomhelst Instrument. Det er noget andet end Ole Bull. - Det er Andres Dom, jeg giver mig ikke af med at afsige Dom om hvad jeg ikke forstaaer; at det ikke er noget almindeligt, kan jeg omtrent fatte. Han spiller i Aften til Bedste for Theatret, og i Morgen Aften til Bedste for Blinde Institutet. Ingeborg som har været syg i sit Been siden den 7 Januar, begynder nu at humpe lidt omkring; Augusta Collin maa endnu holde Sengen. I et Brev, som Edvard i Dag fik fra Mendelsohn Bartholdi, omtalte han Dem. Apropos, Deres Brev til Mad. Holst (Skuespillerinden) har jeg strax afsendt.

Slaae nu, de græske Reisegriller af Hovedet - og skab Dem ikke Sorger over Piber som aldrig have existeret.

Jeg troer, De gjorde bedst i at komme hiem saasnart som muligt.

Lev vel

Deres

Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter