Dato: 26. september 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bregentved d: 26 September 1874. -

Kjære Hr Conferentsraad! -

I Tirsdags ankom vi da lykkelig og vel til Bregentved. - Jeg skal ikke nægte, at jeg er meget glad over at være vendt tilbage; thi skjøndt jeg forresten befandt mig særdeles vel i Hjerting, saa blev det dog i Længden noget ensomt og ensformigt, og jeg havde ikke Materiale med, saa jeg kunde arbejde. Det er nu ogsaa over to maaneder siden jeg forlod Bregentved, da jeg jo efter Sommerferien maatte rejse lige til Hjerting. - Som sagt: jeg følte mig særdeles glad, da jeg i Tirsdag Aftes traadte ind i mit hygelige Taarn, der tog sig dobbelt venlig og indbydende ud i sin Vinterdragt, som det havde iført sig til min Hjemkomst.

Naar jeg iaften sender Dem et Par ord, kjære Hr. Conferentsraad, saa er det dels for at bringe Dem min Hilsen her fra Bregentved efter Tilbagekomsten, dels ifølge Anmodning fra Grevinden. - Grevinden sender Dem nemlig imorgen en Kasse med Blomster og Planter og bad mig derfor at ledsage dem med et par Linier. Hun vilde selv have skrevet idag, men saa fik hun ikke Tid, da hun skulde til Vallø, hvorhen hun kjørte i Formiddags og er endnu ikke vendt tilbage. - Jeg har at bringe Dem de hjerteligste Hilsner; - det vilde glæde Grevinden meget, om De kunde have nogen Fornøjelse af de sendte Planter.

Grevinden har selv valgt Planterne og mente, at De vilde have mest Fornøjelse af Bladplanter, og det forekom hende, at De havde udtalt at De holdt mest af dem. -

Jeg har seet dem og finder dem smukke. Der er 10 hvoraf 2 à 3 ere Blomsterplanter. Gartner Bünger har pakket Kassen i Eftermiddags, og De vil altsaa vistnok faa den imorgen Aften. Gartneren har skrevet et Par Ord og lagt i Kassen med Angivelse af Navne og Behandling. - Jeg haaber da ikke der er for mange, saa De ikke har Plads til dem i Deres Stuer; i saa Fald er det min Skyld; thi jeg maatte afgive min Kjendelse, om jeg troede De havde Plads til dem. -

Jeg længes efter at høre lidt fra Dem, kjære Hr. Conferentsraad, om hvorledes De har det i Deres Vinterlejlighed. - Jeg haaber, at De maa have det godt; Vejret er jo nu temmelig mildt, skjøndt det er noget ustadigt, saa det maaske ikke er meget gunstigt for Gigten.

Om en Dages Tid haaber jeg at komme en lille Tur ind til Byen og glæder mig da til at tale med Dem.

De unge Grever ere endnu ikke komne tilbage fra udlandet, men komme vist i næste Uge.Mange Hilsner fra mine 3 Drenge til Conferentsraaden. -

Hjertelig Hilsen

fra Deres hengivne

Erik Oksen.

P.S.

Gartner Bünger bad mig hilse. De bedes hilse fra mig Frkk. Ballin og Fru Koppel samt Melchiors. ... E.O.-

Højvelbaarne

Hr.Conferentsraad H.C.Andersen C.af D. pp.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen