Dato: 16. september 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hjerting d: 16de September 1874.

Kjære Hr.Conferentsraad!

Hjertelig mange Tak, kjære Hr.Conferentsraad, for Deres yderst kjærkomne Brev forleden. - Grevinden lovede i sit Brev iforgaars at bringe min foreløbige Tak derfor. Jeg vilde længe før have skrevet til Dem, men jeg vidste ikke, hvor De opholdt Dem og da jeg i en Avis saa berettet, at De var taget paa Landet (Taarbæk troer jeg der stod). Jeg besluttede da at vente med at skrive, idet jeg haabede snart enten gjennem Grevinden eller direkte at høre fra Dem.-

Det gjør mig meget ondt, at De ikke mere har det saa godt som paa Bregentved. Vi glædede os Alle ret over de øjensynlige fremskridt, De gjorde i den Tid, og jeg haabede allerede, at De snart fuldstændig vilde være kommen Dem af Deres Sygdom. - Jeg har ikke i al den Tid, jeg har kjendt Dem, seet Dem saa livlig og rask, som De var paa Bregentved. - Dog Vejret har jo siden den Tid været saa ustadigt og koldt, at man ikke kan undre sig over, at De under disse Forhold ikke ganske kunde blive Gigten løs. - Men i hvert Tilfælde kan man jo slet ikke sammenligne Deres nuværende Tilstand med den ifjor, og De kan rigtignok med god Grund, som De skrev, iaar se Vinteren med Ro imøde. De har altsaa begivet Dem i Vinterkvarter; jeg haaber, at De der befinder Dem vel, og Gud give De der maa tilbringe en rigtig god Vinter! Jeg haaber da, at det kjære Bregentved til Sommer kan glæde sig til Deres Besøg.- Jeg er vis paa, at De da vil glæde Alle derude. - Det glæder mig hjertelig, at have mærket og bestandig mærke, hvor kjær baade Gamle og Unge derude have faaet, Dem i den Tid, De nu i Sommer efter saa lang Tids Forløb gjæstede Bregentved.-

Hvad os angaaer, saa er vi altsaaa ikke, som Conferentsraaden mente, vendte tilbage til Sjælland. Nej vi befinde os endnu i Sommerkvarteer herovre ved det rullende Vesterhav. - Vi have forresten befundet os vel herovre. Hjerting er en lille venlig By, og i den første Tid var der en Del andre Badegjæster, navnlig fra Varde, saa det var ganske livligt her. Nu ere vi ene, og jeg skal ikke nægte, at det nu er noget ensomt, og at jeg glæder mig til at vende tilbage til Bregentved. Badene ere mageløs dej1ige; Vandet er uhyre salt og altid i stærk Bølgebevægelse; - nu begynder det dog at blive noget kjøligt at springe ud i Vesterhavet. - I det stormfulde Vejr, vi have haft, have vi stadigt seet Havet i Oprør og hørt det drøne ude fra Dybet som en fjern Kanontorden. -

Det er meget interessant ogsaa at have gjort Bekjendtskab med denne Egn, hvor jeg aldrig før har været. Vi have ogsaa tilsøs herfra gjort Udflugter ud til nogle vilde Øer, der ligger udenfor Kysten her, hvor der er høje Klitter og umaadelige Sandstrækninger. - Greven kommer imorgen hertil og med ham skulle vi en Tur til Fanø. - Hemming og jeg ere ivrige Jægere og gjennemstrejfe med Bøssen paa Nakken Heden vidtomkring, saa vi faa grundigt Bekjendtskab til Jyllands Vestkyst hernede. - Greven kommer som sagt imorgen hertil fra Udlandet og paa Søndag eller Mandag rejse vi til Bregentved.- Grev Frederik og Joacbim rejste videre til Milano og Venedig, hvorfra de vende tilbage. - Jeg tænker snart at komme en lille Sviptur til Kjøbenhavn og glæder mig da til at hilse paa Dem. - Grevinden og mine tre kjære Drenge sende Dem de venligste Hilsener. - Endelig de hjerteligste Hilsener fra Deres hengivne

Erik Oksen

[I Margin s. 4:] Jeg beder Dem hilse Grosserer Melchiors og Frk. Ballin & Fru Koppel.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen