Dato: 23. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 23de Juli 74

Kjere Andersen! Det er ligesom Himlen havde aabnet alle Sluser, Regnen falder i Strømme, idet jeg sætter mig til Skrivebordet, Basuner og Pauker ere i Bevægelse, et Tordenbrag saa voldsomt, at det sikkert maa have slaaet ned her i Nærheden. Det er et forunderligt Veir, thi nu pludselig, som ved et Trylleslag er Mørket veget for brændende Solstraaler, saaledes har det vexlet lige siden igaar. Klokken er nu 2 1/2, læg dog Mærke til om Uveiret er naaet til Bregentved ved samme Tid. For en Time siden kom en velbepakket Vogn kjørende ind i Gaarden, med kjere Gjester fra Elyseum. Charlotte meldte strax at hun skulde spise her til Middag. Hun var velsignet da hun blev lagt ind paa min Seng for at faa sin Formiddagslur; hun sagde "Jeg skal blot hvile mig, naar man har Lyst at sove saa sover man, men naar man har Lyst at vaagne saa vaagner man". Tilsidst faldt hun isøvn ved sin egen Philosopheren. De Unge fra Nærum ere her idag, samt Elise og Sophie. "Det gode Humeur i Skovshoved", har desværre en stor Sorg, hvortil Humeuret ikke kan slaa til. Hendes Broder, Pastor Henriques fra Gøtheborg kom for 14 Dage siden hertil i Besøg, men blev strax syg af gastrisk Feber. Nu er der slaaet en in[d]vendig Sygdom til, saa der er ingen Haab om at han kan komme sig. De have ladet en Søn komme hertil fra Sverrig og den Anden et meget begavet ungt Menneske som studerer i Zürich. - - -

Det var ligefrem en Forglemmelse at jeg i mit forrige Brev ikke fortalte Dem at Emil kom ganske overraskende hjem i Torsdags. Han havde moret sig fortræffeligt og gjort alle Tourene tilfods. Han var bleven umaadelig brændt af Solen, thi Studenterhuen maatte jo bæres og den beskytter ikke meget. Han takker for Deres venlige Hilsen. - -

Jeg har i de sidste Dage befunden mig bedre, men, som jeg i et tidligere Brev skrev Dem, har jeg slet ikke havt det godt i Sommer og den Aften at Bøgh var her, følte jeg mig meget anstrengt. Det var Thea, ikke Harriet, som laa tilsengs den Dag; hun har hostet meget, og hvad jeg ellers ikke vilde have agtet paa, det opfylder mig nu altid med Angst siden jeg desværre af Erfaring veed hvad Hoste kan betyde. - Det var ikke min Hensigt at skrive et langt Brev idag, jeg vilde kun takke for Deres kjere Skrivelse og sige Dem at jeg skal sørge for at De bliver modtaget paa Løverdag Aften paa Banegaarden og at De skal være hjertelig velkommen paa Rolighed. Maatte vi nu blot faa smukt og varmt Veir igjen, som vi nu i de tre Uger De har været borte have svælget i. Jeg har længe vidst om Emil Hartmanns Sygdom, men jeg har ikke villet omtale det for Dem. Sligt faaer man tids nok at vide. Hvor jeg beklager det ulykkelige Menneske. - Det bliver morsomt at høre Dem fortælle om den store Fest der feires idag paa Bregentved, dertil ønsker jeg ogsaa godt Veir. Dersom De synes det gaaer an, da vil jeg bede Dem overbringe Hendes Naade min Lykønskning. Ligeledes en venlig Hilsen til den unge Herr von Brackel. [i marginen, s. 1:] Alle Gjesterne sender hjertelig Hilsen til Dem min kjere gode Andersen, vær ogsaa hilset af Deres hengivne

Dorothea Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad