Dato: 21. juli 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Hejdelberg d: 2lde Juli 1874.

Kjære Hr.Conferentsraad!

Først iaften faar jeg da Tid til, som jeg lovede Dem, at lade Dem høre lidt fra mig. - I Fredags begave Weber og jeg os da paa Rejsen og kom om Aftenen til Hamborg, som overraskede os meget ved det storartede Indtryk den gjorde paa os, da vi spadserede paa "Jungfernstieg" og saa ud over Alsteren. - Næste Formiddag besaa vi den zoologiske Have, som interess[re]de os meget.. Den staar jo rigtignok adskillige Procent over den kjøbenhavnske. - I Hamborg traf vi en ung Præst, Pastor Wied og en Adjunkt Fraas ved Ribe Latinskole, som ogsaa begge vilde gjøre en Udenlandsrejse. Præsten er Webers Fætter og begge ere gode Bekjendte af mig, og efter nogen Parlamenteren bleve vi enige om at gjøre Hejsen sammen.-

Som Følge deraf maatte vi imidlertid forandre en Del paa Begyndelsen af Hejseplanen. - Vi maatte med dem tage Rhintouren først.

I Lørdags gik vi da over Bremen og Osnabrück til Köln, hvor vi bleve en Dag og vare henrykte over at se den mageløse Domkirke. Den er ubetinget det skjønneste jeg har seet af Bygningskunst. Vi overværede en katholsk Højmesse i den, som meget interesserede og imponerede os. - Fra Köln gik vi Søndag Eftermiddag til Königswinter, en lille By ved Rhinen, som Conferentsraaden vist nok kjender, og der bleve vi om Natten og besaa Omegnen. - Vi bestege flere af Klipperne, der omgive Byen, - navnlig "Drachenfels" var ganske dejlig og storartet. Kun var Bjergstigningen meget anstrængende i den forfærdelige Hede, vi have idetmindste hernede. - Igaar Morges tidlig gik vi til Ehrenbreitstein med Jernbanen og afgik kort efter Ankomsten fra Coblenz med Dampskibet op ad Rhinen til Mainz. - Rhintouren var ganske prægtig, og de dejlige vinbevoxede Klipper med den Masse af romantisk beliggende Ridderborge eller Ruiner deraf, og hvortil der knytte sig et eller andet Sagn, gjorde dybt Indtryk paa os. - Vi kom til Mainz Kl. 5 og fik beseet Thorvaldsens smukke Guttenbergsstatue og den smukke Domkirke, som vilde have imponeret os endnu mere, hvis vi ikke nylig i Forvejen havde seet Kölns Domkirke. Iaftes Kl. 9 rejste vi med Curértog her til Hejdelberg, hvor vi ankom Kl. 11 ½. - Imorges gik vi strax til Ruinen, som fuldstændig svarede til, ja endog overgik de store Forventninger jeg havde derom. - Udsigten derfra er jo aldeles henrivende. - I Eftermiddags have vi været paa Molkekuranstalten ovenover Ruinen og paa Højderne flere Steder i Omegnen. - Imorgen tage vi til Strasburg (hvor vi blive 4 Timer og se "Münster") til Basel og derfra til Genf, og gaa følge vi den Plan, De udkastede os. - Det er rigtignok dejligt at se den dejlige Natur i Udlandet; jeg kan nu endnu bedre forstaa, at Conferentsraaden har og altid har haft saa megen Lyst til Rejse. - Jeg vil haabe, at De fremdeles har det godt paa Bregentved.

- Jeg var overodentlig glad over de Dage jeg levede sammen med Conferentsraaden der. - Jeg vil haabe at De nu kommer Dem i Sommer saa vel, at De næste Sornmer igjen selv kan komme ud at rejse. -

Jeg beder Dem hilse Alle meget paa Bregentved. - Torsdag d: 30te vente vi at komme til Luzern og d: 2den August til Chur. Hvis altsaa De vil glæde mig med Brev kjære Hr.Conferentsraad, kan De blot skrive 3 Dage før den opgivne Datum. - Et Brev. der for Exempel skrives før den 27de kan adresseres til Luzern. - De hjerteligste Hilsener fra

Deres hengivne og taknemlige

Erik Oksen

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe noter)