Dato: 20. juli 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 20de Juli 74

Min kjere gode Andersen! Hjertelig Tak for Deres underholdende Brev, som De ret glædede mig med. Jeg synes at det var rigtig rart at Bøgs Artikkel om Kaulback var naaet til hans Kone og godt opfattet og forstaaet af hende. Bøgh havde nu ogsaa været meget heldig i hele Situationens Opfattelse, det hele er skildret saa levende, saa man ganske har Fornemmelsen af at der ikke er taget noget fra eller føiet noget til, som ikke virkelig er oplevet. De staaer ogsaa saa smukt beskrevet. Det undrer mig at De ikke har havt Brev fra ham, jeg veed at han havde isinde at skrive; han vilde nogle Dage til Hellebæk, og derfra hjem til Fyen, hvor han i Nærheden af Assens, d. 24 Juli, skal til en stor Sølvbryllupsfest hos en Forvalter Blædel, Broder til Præsten. Af 130 Gjester, som ere indbudne, skal 80 være indlogeret der om Natten; det er temmelig storartet. - Igaar naaede vi da endelig engang til Nærum hos Adlers, hvor det ogsaa feires efter en stor Maalestok. Det var en deilig Dag og vi gjorde smukke Toure omkring i den udstrakte Skov, som ligger inde imellem det store Huus og herlige frodige Kornmarker. Klokken 1 kjørte vi fra Rolighed, først til Ordrup for at hente min Mand, der havde været til stor Frokost hos Fraenckels; mendens vi holdt i Gaarden kom en Deel af Herrerne ud med fyldte Champagneglas, som vi maatte tømme. Christian gjorde aldeles ingen Indvendinger. Herfra kjørte vi om paa Teglgaarden og optog i vor rummelige Char-a-banc min Svigerinde Henriette og Professorinden med to af deres Gjester, og nu gik det videre til Elyseum hvor vi fik en Passageer til, nemlig Louise; hun har nu skiftet med Harriet og har været nogle Dage sammen med Anna derude. - Den ene Vogn efter den Anden rullede ind i Gaarden paa Nærum, saa vi ikke bleve færre end 40 Mennesker til Bords efter at der havde været omtrent ligesaa mange til Frokost. Jeg har aldrig nogensinde seet Duggen falde saa stærkt, som i Aftes Klokken 9, det saa snarere ud, som om Dunsterne hævede sig op af Jorden, og som om det var et Speilbillede fra oven, Skyerne havde sænket sig helt ned paa Jorden og Himlen var klar og gjennemsigtig. Der dannede sig de forunderligste Figurer omkring en tætbevoxet lille Ø, der ligger midt i en stor Dam en lille Afstand fra Huset; jeg tænkte paa Dem og ønskede at De havde været der, da vilde Deres Musa ikke have svigtet Dem og De vilde have havt Stof til at skabe Noget. [tilføjet i marginen, s. 2: Jeg har ikke glemt at De har beskrevet det baade i "Dyndkongens Datter" og i "Lygtemænd i By" men det kan jo godt behandles igen.] - - - Fra Hägg har jeg havt meget [stor blækklat dækker ordet meget; tilføjet i marginen s. 3: Undskyld Klatten!] rare Breve; jeg veed ikke om jeg har fortalt Dem at han er indbuden at bo hele Sommeren hos Overretsdommer Munthe, paa "et smukt Landsted, og her lever han ganske for sin Sundhed og bliver meget forkjælet". I Torsdags havde vi en yndig Dag; Johanne med alle Børnene, Fru Flora Abrahamson fra London med hendes Børn, Elise, Emma Adler og alle Døttrene her, vare ganske tilfældig opstillede paa Trappegangen ud til Gaarden for at see en af de nydelige smaa engelske Piger sidde op og ride paa Alma. Christian holdt hende og Harriet gik foran og trak Hesten, da i det Samme Kongen, med Capitain Hedemann kom kjørende forbi. Det lod til at more Kongen thi han studsede i det han hilste flere Gange hilsede ind og han strammede Tøilen for at kjøre langsommere. Det maa have taget sig meget godt ud at see denne Opstilling, som neppe kunde have været bedre naar man havde forberedt og arrangeret den. - - Fra min Svoger Moses Melchior skal der have været et meget interessant Brev fra Martinique; jeg har endnu ikke læst det; men jeg hørte at der var en venlig Hilsen til Dem; han var kommet ind til en Familie, hvor alle Deres Skrifter laa paa Bordet. Manden i Huset, fortalte at han stadigen oversatte paa Fransk for Børnene, og han vidste ikke at Deres Eventyr kunde faaes paa Fransk. Det vil interessere Dem at læse Brevet naar De kommer hjem. - Den 14de gik han derude fra saa nu kan han ventes hjem om en 10 a 12 Dage. Jeg kan ikke beskrive Dem hvor overgiven munter min Svigerinde Jette var igaar paa hele Touren, hun var som om hun var bleven 20 Aar yngre; hun gjorde Spøg med lille Sophie, som De jo veed har saa mange pudsige Indfald; det er naturligviis Glæden over hendes Broders snarlige Hjemkomst. - Carl skrev meget begeistret om en Tour han havde gjort til Himmelbjerget; han synes at man ikke har nødig at reise udenlands for at see noget Smukt, naar man selv har noget saa deiligt i sit eget Land. - Igaar Morges fulgte Fru Meldal og Ida med Commandeuren ombord paa Heimdal til Ve[d]bæk, hvorfra Fregatten skulde afgaa i Aftes, tilligemed de Herrer der ere indbudne at følge med hans Majestæt til Island; maatte de vedblivende faa saa herligt Veir som vi nu have det; det ønsker jeg ogsaa for Deres og mit Vedkommende; thi jeg vilde helst have at De skulde gjensee Rolighed i Solglands, thi ellers taber det for meget efter de rige Indtryk De nu atter medbringer fra et andet Grevskab. Den ydre Solglands er jeg ikke Herre over, men jeg kan love Dem en venlig Solstraale i hvert Hjerte, som slaar Dem imøde og ikke mindst hos Deres hengivne Veninde

Dorothea Melchior.

Tekst fra: Niels Oxenvad