Dato: 9. juli 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: L. R. Møller
Sprog: dansk.

Bregentved den 9 Juli 1874

Kjære Hr Møller!

Hjertelig Tak for de tilsendte Ark. Jeg havde troet at de to første Ark med "Gudfaders Billedbog" nu var aldeles i Orden, men seer til min Overraskelse at Side 4, er blevet forsynet netop med det Billede, som aldeles ikke kan benyttes, Frølich maatte jo her lave et aldeles nyt, eet med en Helhest, der har tre Been og ikke som paa dette har indsatte en bevinget Hest, det er jo Pegasus der maa trælle, plaget af en Kritiker; jeg blev overrasket da Frølich viiste mig det, især overrasket ved at han ikke vidste at en Helhest kun har tre / Been, derfor tegnede Frøhlich et nyt Billede, ene og alene en Hest med tre Been og den var ogsaa i de tidligere Ark anbragt her Side 3, hvorfor har De taget den bort? Den er den eneste rigtige. Det samme Billede skrev jeg om, maatte ogsaa anbringes ved Slutningen af Historien og som jeg udtrykkede[!] mig, gives to Gange; nu er den kun at see paa det bageste Blad. Det første Billede som De Side tre har klistret ind er imidlertid et smukt Billede, som det næsten er Synd at kaste hen, men hvor det nu er sat kan det aldeles ikke blive der maa Billedet med den trebenede Hest staae. Derimod kan Mand og Hest bedre anvendes ved Historiens Slutning, hvor der tales om en Rcensent her bliver det altsaa en personificeret Helhest der plager Pegasus / rigtignok ikke pløier med ham. Tal med Hr Reitzel eller en anden kyndig Mand herom, jeg holder kun paa Billedet fordi det er godt, eet af de bedste til denne Historie, men korrect var og blev det om det samme Billede med den trebenede Hest anbragtes Side tre og Side 45. De har jo nu tydeligt forstaaet mig:: Billedet fra Side 47 skal og maa staae Side 3 og det nye der, kan anvendes Side 47. -

Billedet Side 10, fløttes to Linier længere ned, hvor der staaer: "Den første Tranlampe brændte".

[overstr: Det var vigtigt om Billedet side 14 kom over paa Side]

NBDet lader sig vel ikke gjøre at første Linie Side 15 kom over paa Side 14 oven over Billedet der? Kan det ikke let skee, saa lad edet blive som det er.

NB Er Navnet Serritclev rigtigt skrevet? (Side 15, Lin. 7.)

Side 15Staaer Lin 8 nedenfra: Kobbeltrommer, men det skal nok kaldes Kjedeltrommer Vil De see efter / i Eventyrkomedien "Lykkens Blomst", der staaer det i anden Act hvor der tales om Musikken i Valdemars Slot. Vil De skrive det [overstr: her] saaledes som det staaer skrevet der.

Side 61 nederst staaer: "jeg kom et derind". Jeg antager at der skal staae "let derind", - vil De see efter.

NB Side 64 den 12 Linie neden fra staaer: "Dryaden inde i, det var jo Barn endnu;" her mangler vist nok Noget, vil De see efter i det større trykte Exemplar= der skal vist staae istedet for"det var jo barn endnu", "hun var jo Barn endnu;["] men da maa der følge Komma og ikke Semicolon.

NB Side 65. Skrives "Væsener", eller Væsner"?

NB Side 67 fjerde Linie neden fra: "hun savnede de seilende Skyer". Er her ikke glemt Noget? Vil De see efter?

NB Billedet Side 74 bør henflyttes, troer jeg, til Side 80 og det som staaer der hører mere hjemme Side 74./

Side 82 er neppe den rette Plads for Billedet der, men jeg veed ingen bedre at finde, altsaa bliver det.

NB Siig mig, (Side 88) er "Mabile" rigtigt skrevet? Vil De see efter.

Side 90 er den rette Plads, som jeg der har antydet, for Billedet Side 89.

---

See det var en lang Skrivelse! Gid at jeg nu maa have udtrykt mig tydeligt nok. Vigtigst bliver at Helhesten Side 47 anbringes side 4 og det der indklistrede Billede med den plagede Pegasus, under Historien Side 47.

---

Tak for al Deres venlige Omhu og Deltagelse! Hils den kjære Hr Th. Reitzel om han endnu er i Byen. Er hans Hr Broder indtruffet da hils ogsaa ham. jeg har det for hver Dag bedre! kan alene gaae lange Toure. Var jeg ikke plaget af en slem Gigt / samt lidt Slimhoste vilde jeg sige at jeg, Gud være lovet, var saa godt som aldeles rask igjen.

Ind i den kommende Uge bliver jeg nok endnu herude, derfor vær saa venlig at sende al Correctur herud, tager jeg tidligere ind end i Dag otte Dage, skal De høre derom.

Deres meget hengivne.

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 397, billed 7067-72)