Dato: 15. juni 1874
Fra: Dorothea Melchior, Louise Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 15de Juni 1874

Min kjere Andersen! Lige da jeg havde sat mig ved mit Skrivebord for at takke Dem for Deres yndige, om end meget vemodige Brev, som jeg modtog igaar Søndag Morgen, bragte Postbuddet mig Deres kjere Skrivelse, endnu engang fra Holsteinborg, hvilket i Øieblikket ængstede mig, men nu opfylder mig med Glæde ved Tanken om saa snart at gjensee Dem. De skal være hjertelig velkommen paa Rolighed, naar De selv vil bestemme at komme, og vil De saa med et Par Ord lade mig vide naar jeg kan vente Dem. Min Mand kommer forhaabentlig ogsaa hjem i denne Uge; samtidig med Deres, indtraf der ogsaa Brev fra ham, fra London. Louise kom hjem i Tirsdags Aftes, et Par Timer efter at hendes Fader var reist. - Carl har det nu bedre og jeg troer at han har den Plan at komme hertil til den 22de. Det kan jo blive herligt naar vi nu har hele Vennekredsen samlet. Jeg finder at De har fuldkommen Ret i ikke under disse Forhold at tage til Bregentved, thi det er jo ogsaa ganske naturligt at Grevens heller maa ønske at see Dem til en mere beleilig Tid, og da er Reisen jo ei heller saa meget besværlig at De jo nok kan gjøre den fra Kjøbenhavn. Jeg er ikke ganske uden Frygt for at jeg dennegang ikke kan gjøre det saa tilpas for Dem herude, thi nu har De jo havt det saa kongeligt i enhver Retning og her kommer De til tarvelige Borgerfolk; - men De har jo altid taget til takke, saa gjør De det ogsaa nok dennegang; Et Spøg et Andet Alvor, saa er min eneste Frygt den om De blot kan taale at stige op af de mange Trapper til Deres Stuer, det Øvrige skal jeg love for, thi jeg veed at de Alle forene sig med mig i hjertelige venlige Følelser for vor kjere prøvede Ven Andersen at vi ville kappes om at gjøre ham Opholdet saa godt, som muligt. Jeg lykønsker Dem til i en saa lang Tid at have levet under den kjere Grevinde Holsteins Tag. Jeg føler den største Sympathie for hende og beundrer hendes store varme kjerlige Hjerte, hvorfra der udstrømmer saa meget Ædelt og Godt. Maatte Vor Herre skjænke hende Sundhed at hun endnu i mange mange Aar maatte brede sin Velsignelse over de Mange, som trænge til hende. Vil De takke for hendes Hilsen jeg sender den venligst tilbage. - Jeg havde forleden et langt udførligt Brev fra Fru Lund, hvori hun beder mig hilse Dem. De have tilbragt en meget behagelig Tid hos Castenskjolds i Nærheden af Horsens, hvor de ere blevne meget fèteret. - Igaar holdt Sally Meyer Bryllup og reiste i Aftes til Jylland. Hägg var igaar hos Gades i Lyngby, hvorfra han kom meget livlig hjem. Nu i denne Morgenstund er han gaaet en lang Spadseretur med de unge Piger; han deler ellers sin Tid imellem at spille Crocket, Claveer og at studere Musik-Theorie med alle Børnene, som have kastet sig med stor Interesse og Iver over denne Videnskab. Emil, der kunde have mest Gavn deraf, kan endnu ikke tage Deel deri, da han jo studerer flittigt. Idag er han første Gang oppe til det Skriftlige. Han var noget ængstelig, især da det Skriftlige er hans svage Side. Maatte det nu blot gaa ham godt. Jeg besøgte igaar Formiddag Tante Mille og fortalte hende hvad De havde skrevet om hende! Hun var mageløs morsom. Da jeg kom kjørende spurgte hun om jeg ikke havde seet en Herre smutte ud af Huset, det var en af hendes Tilbedere, en Nabo, der havde besøgt hende. Da vi havde siddet lidt og passiaret, saa hun atter en god Ven komme hen imod "hendes Villa" da sagde hun, "Saa der kommer sandt for Dyden en Herre igjen; jeg maa see at faa Nogen til at laste min Skjønhed, thi jeg har aldrig Ro". - Hun var syg efter hun kom paa Landet og var meget ængstelig, som hun altid er det naar hun feiler noget. - Jeg troer ikke at Hägg tænker paa at reise til noget Bad, men derimod har Therese, efter hvad jeg hører bestemt at reise. Jeg har idag en stor Correspondence at besørge, og nu kan jeg snart mundtlig fortælle Dem Alt hvad De ønsker at erfare, altsaa slutter jeg for dennegang med venlig Hilsen og de bedste Ønsker for at De maatte komme nogenlunde vel, i godt Humeur, med gammelt Venskab hjem til Rolighed, hvor De vil blive modtaget med Hjertelighed af Deres hengivne Veninde

Dorothea Melchior

Kjære Conferentsraad! Egentlig var det min Hensigt idag at skrive et udførligt Brev til Dem, men da jeg nu af Deres Brev seer, at vi saa snart skulle have Glæden at see Dem her paa Rolighed, vil jeg heller vente, til vi mundtlig kunne tale sammen, hvilket jo skeer en af Dagene. Jeg har tilbragt meget behagelige 14 Dage i Aarhus, herom ogsaa mere mundtlig af Deres Dem hengivne

Louise Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad