Dato: 23. januar 1841
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

83. Fra Jonas Collin. Kiøbenh 23 Januar 1841.

af Edvard hører jeg i Dag, at De, gode kiære Andersen, har skrevet til Borgaard under 1 d. M. og dengang intet vidst om Deres Maurerpige, uagtet jeg har skrevet til Dem 2 Gange og Edvard I Gang. Nu maa De da vel have faaet disse Breve, ligesom og en Hilsen, jeg i et Forretningsbrev til Bravo har sendt Dem.

De er vel skrækkelig utaalmodig for at erfare noget om Deres Ansøg. og derfor skriver jeg i Dag. Dagen efter at jeg fik Ansøg. skulde jeg til Kongen, jeg tog derfor Ansøg. med mig og leverede ham den. Han yttrede intet bestemt. Hvorfor havde De i Ansøg. til Kongen bedet om 200 Sp. og i Brevet til mig nævnt 400 Sp. som den Sum De be­høvede? Imidlertid er Sagen ikke endnu afgiort, men jeg tvivler meget paa at De faaer mere end 200 Sp. (uagtet jeg nævnte for Hs Majest. at De behøvede 400 Sp. hvis De skulde komme til Grækenland) Maatte De kun faae de 200 Sp. thi Ansøgningers Mængde tiltager bestandig. De skriver, a t Holst har faaet et Creditiv fra Holten. Ja, det er en ganske privat Vel­villighed af Holten mod Holst, formodentlig fra Holst' Stilling som for­henv. Lærer ved Efterslægtsselskabets Realskole, som Holten altid har in­teresseret sig meget for, tildeels ved ikke ubetydelige private Opoffrelser. Det er saaledes uden Følge for Andre.

Under disse Omstændigheder frygter jeg meget for, at De maa lade Reisen til Grækenland fare. Maaskee har De allerede opgivet Ideen? Ho­noraret for Maurerpigen har jeg ikke endnu faaet ; deraf skal Witzke have 186 r. Jeg har erindret Rindom derom, men det var, sagde han, endnu ikke bestemt; det er vel Alenmaalet og Tidsberegningen som ikke harmonere med en Smule Velvillighed for Forfatteren. Med Theatret skal det forresten see traurigt ud; af nyt kommer intet frem. Jeg kommer der sielden.

Augusta Collin er kommen i Barselseng med en lille Pige. Hun beder Dem hilset. Ingeborg har maattet ligge af Smerter i det Been hun stødte for 2 Aar siden. Ellers intet Familienyt. Gottlieb beder Dem sige til Küch­ler, at de 400 r. for hans Malerie, ere, efter hans Forlangende, leverede til hans Fader som der for har qviteret, og fra hvem han vist har faaet Pengene siden. Alle Drevsens hilse, Min Kone og Theodor lige!. De øvrige giorde vist det samme, der som de vidste at jeg skrev til Dem i Dag. »Hils ham«, siger min Kone, jeg længes tidtefter ham og savner ham meget«.

Saasnart jeg hører noget om Deres Ansøg. skal De, med Guds Hielp høre fra mig.

Lev vel! lev vel! lev vel !

- Collin

Er Holst kommen til Rom, saa hils ham fra mig.

Mulatten har gaaet 2 Gange i denne Saison; den Usynl(ige] p [aa] S[progøe] ligel.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter