Dato: 30. maj 1874
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 30te Mai 1874

Min kjere Andersen!

I dette Øieblik har jeg afsendt Brev til Fru Gade for at erfare Häggs Adresse, skrevet Brev til ham og nu vil jeg forinden jeg tager til Byen sende Dem en venlig Morgen-hilsen med hjertelig Tak for Deres kjere Skrivelse af 24de [27/5]. Den kunstige Oldenborre var mageløs skuffende, jeg blev ganske ængstelig for at det var et Forbud paa disse uvelkomne Gjester for denne Sommer. - Jeg følger Dem i Tankerne paa Deres Vandringer i Holsteinborgs Have og Omegn, og fryder mig paa Deres Vegne thi at dømme efter hvor vidunderlig skjønt her er i denne Tid paa Rolighed, kan jeg tænke mig hvilken Nydelse, det maa være for Dem, ja det maa jo være et helt Paradiis. Idag er det den første rigtige Sommerdag og jeg nød den da jeg Klokken 7 1/2 fulgte min Mand lige til Castellet. Tænk blot hvor yndigt, at Nattergalen ia[a]r har indfundet sig igjen. De første Aar vi kom herud, byggede den her i Træerne, men da "Rolighed" maaskee ikke ganske svarede til sit Navn, trak den sig tilbage i mange Aar; nu er den altsaa doppelt velkommen. - Vi spadserede i Aftes i Rosenvængets Alle, som De maaskee ved at Maler Aagaard har kjøbt. Han taler om at bygge der et lille Sted. - Nu maa jeg da fortælle Dem at min Svigerinde Henriette Melchior kom hjem i Onsdags. Ingen vidste naar Dampskibet kom fra Gøtheborg, min Mand troede Klokken 10 om Morgenen, men da det var saa usikkert kjørte jeg Klokken 9 ind til St Annæ Plads for at spørge hendes Piger derom. De vidste det ei heller, men havde dog dækket et festligt Frokostbord; jeg tog nu en Kurv med Blomster op fra Vognen, gav mig til at ordne dem i hendes Vaser og vilde saa kjøre bort, men i det samme hørte jeg en Vogn rulle ind i Porten og tænk Dem min Overraskelse da jeg hørte den velbekjendte Stemme. De havde sagt hende i Sverrig at Skibet gik directe til Kjøbenhavn, men det var ikke saa, i Helsingborg maatte hun gaa ombord paa et Andet og derfor havde hun ikke telegrapheret. Det glædede mig meget at jeg var tilstede, og især var jeg glad over at see hende saa oplivet forfrisket og munter. Hun havde tilbragt en uforlignelig Tid i Gøtheborg, ja hun sagde at det var Glandspunktet af hendes hele Reise. Hun boede hos Bankdirecteur Manheimer, og hans Kone er ogsaa et af de elskværdigste Mennesker jeg kjender; hun er klog, vittig mageløs morsom og dertil hjertelig og gjestfri; hun bliver ogsaa forgudet af alle Mennesker og hun er formelig et Orakkel for hele sin Kreds. Første Pintsedag havde hendes Mand tilligemed 2 andre Venner leiet et Dampskib, inviteret 42 Personer med og da gjort en mageløs Tur til Troldhætten. Skibet var smykket med Guirlander og Flag og alle Maaltider, som var kongelige bleve indtaget ombord. - En anden Dag besøgte de et bekjendt Gods, "Næs" som er noget af det mest storartede. Kongen af Sverrig har meldt sig dertil naar han skal til Leiren. De blev hentet dertil i Vogn med 4 Heste, saa "Roselil" siger at hun er bleven stolt og saa forvænt at hun, da hun kom fra Toldboden generede sig ved at kjøre i en Droske med en Hest for. Hun er i den syvende Himmel af Begeistring og saa virkelig tækkelig ud. Keiseren vilde sige, hun er meer end nydelig! hun er pæn og jeg veed jo at De deler Keiserens Mening. - Min Svigerinde er endnu ikke taget paa Landet, hun vilde først see alle sine Venner i Byen og dernæst vilde hun have alle Børnene fra Caroline Skolen, som De maaskee veed kommer til hende hvert Aar og faa hver et Klædning Stykke foruden et Par Kopper med deres Navn paa til hver. Det bliver en stor Fest for dem imorgen, da de faa Chocolade og er Thea indbuden for at spille for dem. - Idag flytte Blocks til Hellebæk, fra Fru Lund har jeg endnu intet hørt. Capitain Meldal var herinde forleden Aften for at sige Farvel; han er jo Chef paa Heimdal og skal blive borte i 3 Maaneder. Alfred skal med der ombord. De skal først heromkring i Østersøen, bringe Tropperne til Aarhuus, senere til Skotland og slutte med Island. Hans Majestæt skal gaa med Jylland og tager Carl Andersen og Worsaae med. Det bliver en interessant Reise for dem. Meldal fortalte at han er Skyld i at Prindsesse Thyra ikke kommer med; han havde forestillet Kongen hvor umaadelig besværligt det vilde blive. Der findes ingen Veie paa Island, alle Ture maa gjøres tilhest, ja for at see Geiser maa de ride 6 Timer hen overnatte i Telte, og ligesaa lang Tid tilbage, og maaskee indtræffer det med Regn, da kan man være indelukket i 8 Dage, uden at kunne foretage sig noget. Kongen bad ham tale derom med Dronningen, men hun sagde meget fornuftigt at hun aldeles ingen Mening kunde have derom, det maatte Meldal bedst kunde bedømme. Derfor blev det besluttet at hun skulde opgive det, hvilket dog sikkert har været en Skuffelse for hende; men rigtigt er det udentvivl. Jeg hører at man idag har isinde at flytte Etatsraad Suhr hjem paa "Sølyst". Hvor det dog er bedrøveligt at han er saa syg; det er forresten snarere lidt bedre, men han er lam i den hele ene Side. - Capitain Jacobsen, Skuespillerindens Mand, har været meget farlig syg af Gigtfeber, han var opgivet i 2 Dage, men igaar fortalte Lieutenant Jøhncke mig at han var bedre. Hvor det forundrer mig at jeg intet har hørt fra Frøknerne Heinke! Har De havt Brev? - Her blev jeg afbrudt ved at Postbudet bragte mig et velsignet kjert Brev, fra hendes Naade Grevinde Holstein. Vil De bringe hende min hjertelige Tak for hendes elskværdige Opmærksomhed, som rørte mig. Hun har opnaaet hvad hun tilsigtede, nemlig at glæde mig med at fortælle mig at De G v l befinder Dem saa vel og gjør saa mærkelige Fremskridt i Bedring. Maatte det nu vedblive

[i marginen, s. 8:] og De selv føle at det var saa da skal det endelig fornøie Deres

DM.

Tekst fra: Niels Oxenvad