Dato: 31. marts 1874
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Skjærbæk d: 31 Marts 1874.

Kjære Hr. Etatsraad!

Desværre kan jeg iaar ikke personlig bringe Dem min Lykønskning den 2den April; men Demaa ike tro, kjære Hr Etatsraad, at jeg derfor har glemt denne Dag. Tvertimod mine bedtse Tanker ville iovermorgen være hos Dem, og jeg vil hermed bringe Dem min hjerteligste Lykønskning. - Gid det nye Aar maa ret gjengive Dem Deres Sundhed, som De nu desværre i saa lang Tid har maattet savne. - Men i det forløbne Aar er De dog aabenbart - om end langsomt - gaaet betydeligt frem, saa vi kunne nære grundet Haab at Vorherre i det nye Aar, De nu gaaer ind i, vil skjænke Dem Deres fulde Sundhed tilbage. - Den skjønne Vaar har jo nu allerede begyndt at indfinde sig, og den vil sikkert ikke undlade at give Dem hr. Etatsraad, som ret er Varmens Ven, sine Velsignelser.

Idet jeg af Hjertet, kjære Hr. Etatsraad, ønsker Dem alt Godt i det nye Aar, vil jeg tilføje min hjertelige tak for det gamle, min Tak for alle de prægtige Timer, jeg har tilbragt sammen med Dem, som altid ville være mig uforglemmelige, min Tak for al Deres Venlighed mod mig. - Blandt de skjønneste minder fra min Studentertid, ville de mange Timer [være], som jeg har tilbragt hos Dem, i Samtale med Dem nede i Deres hyggelige Digterhjem. hav Tak for Alt, kjære Hr. Etatsraad; jeg haaber, at Vorherre vil forunde mig endnu længe af og til at besøge og tale med den gamle og dog unge, store Digter -

- Min Familie og mange andre af Deres ubekjendte Venner og Beundrere i Nordslesvig have bedt mig bringe Etatsraaden deres Lykønskning.

Jeg har anmodet Grevens Gartner om den 2den April at bringe Dem en Blomst fra mig, som jeg vil haabe han har gjort. Det er jo kun en Ubetydelighed, men jeg beder Dem, kjære Hr. Etatsraad, ikke at forsmaa den. -

Om De end modtager prægtigere Blomster og værdifuldere Gaver: de kunne dog ikke komme fra et for Dem mere varmtfølende Hjerte.-

Og hermed vil jeg sige Dem Farvel! Jeg har det godt i mit kjære Hjem og kommer til Kjøbenhavn næste Torsdag d: 9de April.

Paa Veien besøger jeg Weber i Odense. - Jeg beder Dem hilse Frk. Ballin, Grosserer Melchiors og hvem De seer af mine Venner.

Dem selv, kjære Hr. Etatsraad, enhjertelig Hilsen og Lykønskning

fra Deres hengivne

Erik Oksen.

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)