Dato: 20. januar 1841
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Søe Cadet Academiet d 20. Januar 1841.

Da jeg modtog Deres Brev for to Dage siden, gode Andersen, blev jeg ret meget glad, thi jeg havde virkelig længtes saa oprigtig efter at høre Noget fra Dem, og skrevet til Ingeborg for at faae lidt at vide, men da jeg ingen Svar fik fra hende, maatte Drewsen herned for at fortælle os om Dem, men nu ere vi saa glade ved at vide hvorledes De har det, og jeg takker Dem for Deres Brev, der gav os en Skizze af Deres Liv siden De forlod os. Om Deres Ophold i München vidste jeg allerede saa meget, at jeg glædede mig ved den Modtagelse, De der havde mødt! Nu er De da i det gamle kjære Rom, i via purificatione, der har jeg flere Gange været hos Rørby,1100 men den er just ikke meget purifieret, og De skulde boe etsteds hvor der var Udsigt; dog der , i Rom, er jo alt godt, efter min Mening i det mindste. Jeg havde besluttet siden jeg saa Maurerpigen,1101 at skrive Dem til, og havde endogsaa foresat mig og glædet mig til at være den Første der gav Dem Efterretning om den, men saa blev jeg saa heftig angrebet af en Forkjølelse, at der var ikke at tænke paa for mig at skrive; nu er jeg bedre, og det Første jeg tager mig for er at skrive Dem til gode Andersen, hvad jeg ret glæder mig til. Lad os nu tale lidt om Maurerpigen, som De vel fra Andre1102 allerede har hørt meget [om], men jeg vil ogsaa takke Dem for den. Jeg var der første Gang den gik, og jeg forsikrer Dem, at havde De usynlig været tilstæde vilde De have seet en formelig rendez vous af alle Deres Venner. De veed da at der var propfuldt Huus, og at den blev meget applauderet, og tilsidst 3 Gange, som betød en Hilsen til Forfatteren. Mad Holst1103 var virkelig over al Forventning kraftig og inderlig; hun overgik gandske sig selv, og [var] uagtet simpelt klædt, over maade dejlig. Hun fik ofte Bifald, og især i Hytten, det Sted hvor hun beder ved Korset, om: at befries fra sin Kjærlighed.1104 Alle de Andre vare hvær for sig meget gode, undtagen Hansen1105 synes mig, der gjorde Rollen ubetydelig, skjøndt den langt fra er det i Virkelighed. At der de øvrige Gange ikke har været fuldt Huus, kommer vel af Folks Smag som vi vide, ikke er for alvorlige Ting; thi til Deres Spøg paa Sprogøe gaaer Publicum med stor Iver.1106 Hvad skal man gjøre, der hør[er] rigtignok stor Taalmodighed til for en Forfatter; men han har ogsaa store Hjelpekilder til Trøst for sig selv. At De faaer et mindre Honorar, er det værste; men det fuldstændiggjør vel Kongen;1107 og saa skal jeg endnu have den Glæde maaske at faa Brev fra Dem fra Grækenland som ret skal fryde mig, skjøndt Deres Ophold i Udlandet vil da vare længer, og vi her hjemme savne Dem mere og længere. Om De bosatte Dem i Tydskland vilde det slet ikke forundre mig, thi Tydskerne forstaae dog langt bedre at paaskjønne Dem end de Danske. Og De har hørt Talberg, ja spiller han ikke godt? I denne Tid har vi en stor Nydelse, og det midt i al denne Snee og Kulde, men det er godt, thi ellers frygter jeg rigtignok for at vi isnede til Døde, men nu holder Prume1108 med sin Violin os i Live, og saa længe han er her troer jeg nok at holde Livet, thi han kan bringe Liv og Varme, selv i den koldeste Iistap. Troe nu ikke det er Schwermerei, nej, Alle har det saaledes og virkelig er denne Prume, (en Belgier) en sjelden udmærket Violinspiller, her

har vi jo Intet Lignende hørt, og Gud veed om der existere hans Mage. Nu, kjære Andersen, hvad skal jeg ellers sige Dem, om gamle Axelstad, den er ligesaa kjedsommelig som altid, og den eeneste Erscheinung, der vækker os af vores Vinterdvale er som sagt - Prume. Ellers hvad her kan være af Nyt, har De vist saa flinke correspondenter, at De er underrettet om Alt, ja om Meer end jeg veed, herude i det stille Bredgade. Fra Thorvaldsen skal jeg hilse Dem, han er bestandig paa Nysøe, men jeg tilbragte en meget lystig Juul1109 derude, og da havde han det herligt, og modellerede paa et temmeligt stort Basrelief, passende til en Altertavle, Rebecca ved Brønden,1110 naar det nu er færdigt, kommer han i Slutningen af denne Maaned lidt her ind til Byen med Baronessen. Jule Aften fik jeg af Thorvaldsen hans Amor og Psyche,1111 Statuerne at sige, Psyche kjender De nok ikke engang da hun er gjordt paa Nysøe, som pendant til Amor, og der er kun een Afstøbning endnu, foruden den han gav mig. Af Baronessen fik jeg de to familie bas-relief,1112 der ret glædede mig, da De veed hvor meget jeg holder af de Fleste

i den Familie. Min egen søde Elise er nu ogsaa her i Byen, for at gaae til Grundtvig1113 og confirmeres til Paaske, og saa til Sommer tænker jeg at Thorva[ld]sen med den Stampeske Familie sætter af til Italien,1114 (for at bruge et Søe-Mands-Udtryk), men naar jeg selv sætter af til det kjære Land maae Gud vide, først maae jeg da oppebie Chr's Hjemkomst,1115 som vi endnu ikke veed, om bliver til Efteraaret, eller først til Foraaret et Aar, hu ha, det er en frygtelig lang Tid at vente og længes. Fra Bellona har man kun Efterretning fra Madera, og vi vente dagligen fra Bahia.1116 Ved denne Tid har de vist allerede passeret Cap Horn, og er nu paa den anden Side af Amerika! Deres Brev sender jeg til Rio Janeiro, hvor han vil træffe det paa Tilbagevejen. Hvor ofte vi tale om Dem, kjære Andersen og savne, kan jeg virkelig ikke sige Dem, og jeg forsikre at Fader ofte giør det uden

at det er ved den Anledning De troer. Weyse takker for Hilsenen fra Lachner og sender Dem hans allerfreundschaftligste, han har det som sædvanlig. Kochs hilse Dem tusinde Gange, hos dem har det seet lidt broget ud i Vinter, da ikke allene Børnene men Koch selv har haft Skarlagensfeber, nu er Gudskelov al Sygdom forbi, rnen nu varer den kjedelige Quarantaine en frygtelig lang Tid, og Ida og jeg har kun rendez-vous i Theatret. Broder Peter har det godt, han hilser Dem ogsaa paa det allerbedste, og ønsker at han var hos Dem i Rom, det er dog hans kjæreste Opholdsted, hvor meget han end har tumlet sig og seet i Verden. Af Landsmændene i Rom maae De endelig hilse Rørby og Adam Müller overordentlig mange Gange og den gode Roed1117 meget. Siig til Rørby at han gjerne kunde gjøre mig den store Fornøjelse at skrive mig et langt stort Brev til, han veed hvor det er en Glæde for mig, og De kjære Andersen, før De forlader Rom, da skriv mig til, og lad mig endelig rigtig vide hvordan De har det, ikke paa Stads, som til Fremmede; men siig mig hvordan De har det i Virkelighed! og hvad arbejder De paa? Jeg er ret spændt og længselsfuld derefter. - Saa De har seet Dronningen af Spanien, men Don Miguel er der Intet ved at see, kast ham en god Haandfuld grov

confetti i sit mørke Ansigt, fra mig i Carnevalet. Hvor jeg faaer Lyst at være i Rom, ved at tænke mig det saa levende, og Carnevalet, det er dog det lystigste Moment i eens Liv, det er en Carnevals Dag, hvor Meget der end tynger paa Hjertet, glemmer man det dog Alt, for nogle Øjeblikke, og er det ikke allerede meget! Moer Dem nu ret dejligt, og kast lidt confetti i Form af Bogstaver til Deres stakkels forfrosne Sorella her i Norden. Men der falder mig Noget ind, man taler her om at vi

ogsaa skal have Carneval til Sommer i Anledning af vores nye Kronprindsesses1118 Ankomst, Herre je, det vil blive ynkeligt; nous verrons; jeg skal ikke undlade at give Dem en Beskrivelse derover, dersom det virkelig bliver Tilfældet.

d 23' Janu:

Jeg bortsender nu dette, kjære Andersen, men maa dog endnu engang takke Dem for Deres Brev, hvor hvær Linie var interessant, og beder Dem ret snart at glæde mig og os Alle med et Lignende, vil De ikke nok? Jeg haaber da for vist at dette endnu træffer Dem i Rom. Hvem i al Verden var den nysselige Landsmand, der fandt Alt nysseligt? Er Bruhns1119 i Rom i Vinter? er De meget med dem? Prof: Clausen1120 er valgt til Formand i Kunstforeningen, ellers er her ogsaa noget i Gjære med en nye Kunstforening, der vil danne sig, og nok undergrave den Gamle, jeg veed ellers Intet om den; det var Gurlitt1121 der fortalte Peter derom; men han var meget hemmelighedsfuld. Planen var tildeels at Medlemmerne kunde vinde visse Lodder bestaaende af Penge, for hvilke skulde

naturligviis kjøbes Billeder, og af dem der var udstille[de] og tilbudte Foreningen det var jo gandske originalt. - Caroline J: takker for Hilsen, og Besørgelse af Brevet, og sender Dem »Mange venlige Yttringer af hendes Venskab for Dem. « -

Lev nu vel kjære Andersen! Vær ret lykkelig og nyd al den Herlighed De er omringet af. Kommer De til Neapel og mit elskede Ischia, da lad det for Guds Skyld være paa en ordentlig Aarstid, og ikke som sidst. Besøg Ischia i Maj , naar Vinen blomstrer, og De vil sande at det er »un pezzo del cielo, cascato sopra la terra!«1122

[Udskrift]

Al Signor

Signor illustrisimo H: C: Andersen

poeta danese

Roma caffe greco.

fr:

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost