Dato: Februar 1874
Fra: H.C. Andersen   Til: Anna Mary Livingstone
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn – Februar 1874

Min kjære unge Veninde!

Hvor blev jeg glad ved at modtage Deres Brev skrevet og afsendt den 25 Januar, jeg tænkte just da paa Dem og var meget bedrøvet, men Deres Brev gav mig igjen Haab og Glæde. De veed, i hvor ung De er at man ikke kan tro paa Alt hvad Aviserne fortælle tidt er der ikke Sandhed i hvad der fortælles. Meer end eengang har man saaledes mældt at den verdens høitskattede Levingston var død i Africa og Gud være velsignet og lovet, han levede endnu; en saadan ny Efterretning om hans Død stod allerede i / danske Aviser for den 26 Februar og jeg med alle danske Folk bleve bedrøvede over at see ham kaldt bort i sin store Virksomhed for Menneskeheden, netop i det han vilde vende tilbage til Slægt og Fædreland. Da fik jeg Deres Brev kjære Mary og da de deri fortalte at han kom hjem og at De maaske med ham vilde gjæste Kjøbenhavn, da sank alle Avis Efterringingerne hen som Taager, og jeg haabede og haaber at han lever, at hans Børn Slægt og Venner gjensee ham. Jeg havde meget at sige og skriv til Dem, men i Dag er min / Tanke overvældet af Uvisheden om Deres Fader af Gud betegnede Maal. Skriv mig ret snart til! Gid det ret maa være et Solskins Brev. Min Skrivelse i Dag til Dem bringer én af mine Venner paa Papiret, jeg har endnu besvær med at skrive; derfor alene her mit Navn i Underskrift, og hjertelige Hilsen til Dem, Deres Søskende, Tante og alle Kjære

Med den inderligste Deeltagelse og Hengivenhed

# # # #

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 717-19)