Dato: December 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Studenterforeningens Seniorat
Sprog: dansk.

Fra første Færd har det været mig imod at Foreningen gav en Ballet, der paa nogen maade faae Udseende af en Parodi paa et Arbeide paa den Danske Scene er fremstaaet, i en høi Festanledning og kun i Forbindelse med denne har nogen Tendents; jeg udtalte denne min Mening, men den blev saa almindelig afviist, som aldeles feilagtig at jeg selv meente her at det var en Taabelighed med Hr Holst at give nogen Idee til Price samt selv antyde Musikvalget, thi efter min Følelse burde ikke nogen Musik af Festballetten afleveres at have give nogle Ideer der i og for sig ere høist uskyldige saae jeg igjen paa Theatret en fornyet Opførelse af Baletten og det var nu galt eller ei, jeg blev overvældet af en Uvillie imod at dette Ballet og at jeg ikke som sædvanlig hjalp med hvor jeg kunde. / Arbeidet parodierendes; jeg udtalte for Hr Holst og Hr Suensen hvad jeg følte og sagde at jeg aldeles ingen Deel mere vilde have deri, bad dem ikke at give denne Ballet og da Musikken jo nok samme Morgen var kommen under Hænder hos ham der skulde ordne den, og endnu ikke en eneste Prøve havde været, maatte man, da jeg tilbød til samme Aften at levere een eller anden Idee, der kunde udføres i Ballettes Sted, Parodien igjen kunde gaae tilbage, Hr Smetou vilde det ikke, og erklærede det var jo Alle lige gode om den, som alle tegnede Komediar Foreningens Hus? Havde jeg nu sat Programmet sammen, da vilde jeg fordre det tilbage, men da jeg kun har nogen Deel deri, kan jeg ikke meere, end hvad jeg har gjort og Tilfældet alt er, udtale min Ulyst for /

Balletens Opførelse og nu som det Sidste, skriftligt gjøre Senioratet opmærksom paa, at jeg troer, det ikke er til Foreningens Tarv at give denne Parodie gaves. skeer det, da maa der sørges for at den bliver given idet mindste moderne, og flere Tilsætninger, som holdbart. - At jeg ikke hører til de Folk, som kun gjøre Hindringer hvor noget Smukt eller Godt skal udrettes men at jeg altid har viist Foreningen min Iver og Beredvillighed, hvor jeg kunde gjøre noget til dens Tarv, troer jeg Senioratet maa vide fra den lange Tid jeg har været Medlem af Studenterforeningen ærbødigst

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 12, 162-64)