Dato: 23. november 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Mathilde Gade, f. Stæger
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 23 Nov 1873

(Søndag, Kl. Eet paa Dagen)

Kjære Fru Gade.

I dette Øieblik fik jeg et fornøieligt Brev fra vor danske Konsul i Amsterdam, Hr. Brandt, Brev det var opfyldt af Henrykkelse og Glæde over Gade; min første Tanke var det maa Fru Gade og hendes Forældre læse, men hvor boe De! dog det faaer jeg vel nok at vide og jeg skriver strax et Par hjertefulde Steder ud af Brevet eller rettere, hvad der angaaer vor feirede Komponist. Brandt skriver om Gade: - "den Hyldst han faaer er storartet, man strækker Armene ud mod ham og der blæser Fanfare og han hilser jovial, venligt og hjerteligt, rigtigt paa Dansk". - "Ver Hulst gav et Diplom til Gade som Æresmedlem af Musikforeningen Cecilia tillige med en stor Guldmynt til Erindring om Gades Besøg i Holland! Ved "at gjøre Bekjendtskab med Deres elskværdige Personlighed kjære "Hr Gade," sagde VerHulst, have vi lært at De er som Deres Musik, reen, naturlig og fordringsløs! modtag dette Beviis paa vor Hengivenhed!" idet han overrakte ham Medaillen. Gade smilede med sit kjønne, aabne ærlige Ansigt og var bevæget over saamegen Sympati. "Længe leve den danske Komponist Gade! og et stormende Hurra brød løs med Fanfare og Klappen i Hænderne. Jeg har havt meer Glæde deraf end om det havde været mig selv det gjaldt, thi han fortjener denne Hyldest. Det kjære gamle Danmark er lille i Omfang, men stort ved Sine Sønner!" - -

Det er meddelelsen om Gade; saaledes som jeg har den i dette Øieblik fra Konsul Brandt. Maaskee veed De det allerede men det vil dog fornøie Dem og Deres at høre det fra Andre. Hils Gade naar de skriver ham til. Selv har jeg det ikke godt; Gud veed om jeg nogensinde ret bliver Menneske igjen, men Gud skee Lov, vi have Mænd som hævde og kjæmpe for Danmark i vort Aandens Danevirke! -

Deres meget

hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 56, 115-17)