Dato: 4. oktober 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 4 October 1873.

Kjære Fru Melchior! De veed at jeg igaar, Veiret var saa smukt, kjørte ud til "Rolighed", men De vare Alle borte; i Dag strømmer Regnen ned, Bladene falde fra Træerne, Efteraaret fløtter ind, De gjør vel nu snart det samme! i forgaarsaftes kom Collins fra Hellebæk, iaftes var Eduard (Etatsraaden) hos mig, Fruen selv har jeg ikke seet. Det lille Barnebarn skulde døbes paa Mandag, men der er skeet en Udsættelse dermed. Conferensraad Drevsen var hos mig i denne Formiddag, drivende vaad fra sin Vandring herind til Byen. Hans Kone er igjen mere daarlig og maae atter holde Sengen. Jeg havde vist godt af at gjøre det samme, men begynder jeg først dermed, saa bliver jeg stadigt sengeliggende og derfor holder jeg imod. Turde og kunde jeg kun mere tumle mig, tage lidt hen i Theatret, tage ud til Middag hos gode Venner, men det har jeg Skræk for. - Indvielsen af Frederik den VIIdes Monument seer De vel i Afstand, hjemme fra Deres Vinduer, er det Tilfældet og Veiret er nogenlunde mild, maae jeg da mælde mig til at være med. Imorgen er det Fru Scavenius's Fødselsdag, jeg har idag skrevet hende til og tilladt mig ogsaa at hilse fra Dem. Paa Tirsdag er igjen en Fest hvor jeg gjerne vilde have været med, det er Clara Frijs's Bryllup med Blixten, imorgen skriver jeg Moderen til.- Hils paa det hjerteligste Deres Mand og Børn!

i Taknemlighed og Hengivenhed

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad