Dato: 23. juli 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høibroplads 23de Juli 1873

Kjere Etatsraad Andersen!

Lige da jeg skulde til at kjøre til Byen modtog jeg Deres kjere Brev, hvorfor jeg takker Dem og seer jeg deraf at De allerede var naaet til Hannover. - Det er vist overflødigt at forsikkre Dem om at De til alle Tider er hjertelig velkommen paa Rolighed, men Grunden til at jeg havde nævnet August, som den Tid, at jeg bedst kunde modtage Dem, var ikke saa meget de mange Gjester, som jeg nu har, som det egentlig var den, at min kjere lille Patient optager saa meget af min Tid, og især at hendes Tilstand fordrer stadig frisk Luft, saa at hun, naar Veiret tillader det helst nyder alle sine Maaltider i det Frie, og det var kun med Hensyn til Dem kjere Andersen, der maaskee ikke kunde taale det at jeg havde Betænkligheder. De maa forstaa at jeg heller end nogen Anden seer Dem som Gjest, det har til alle Tider været mig en Glæde, og ikke mindst fordi jeg mærkede at De befandt Dem vel iblandt os. Jeg vil nu haabe at det skal staa i min Magt at indrette det efter begge mine "kjere Børns" Bedste. (De veed jo at man undertiden benævner Dem min ældste Søn). Skulde De nu komme hjem nogle Dage før August, da nævn mig blot Tiden og jeg skal modtage Dem og sørge for at Deres Værelser ere parat og vil jeg da blot haabe at De maa føle Dem saa vel at De uden Gene kan stige Trapperne til Deres vante Stuer. - Det var rart at Johanne formodentlig faaer Dem at see i Hamborg i Aften, gid hun var bedre. De vil see at dette er nogle i umaadelig Hast afjagede Linier, som jeg ønskede maatte naa Dem i Hamborg. Jeg har været lidt nerveus i disse Dage, har besøgt lille Sally i Frederiksborg, og har havt en Deel at tage Vare, hvormom mere mundtlig.

Hjertelig Hilsen til min Broder jeg glæder mig til hans Komme. Bøgh hilses paa det Venskabeligste og vær De selv hjertelig hilset af Deres hengivne

D M.

Tekst fra: Niels Oxenvad