Dato: 16. juli 1873
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Fredagen den 16.de Juli 1873.

Kjære Andersen, høistærede Ven!

I det Haab at disse Linier maa træffe Dig ved ønskelig Bedring og fornyet Kraft, samt at Du ved at modtage dem, maa blive fornøiet over at høre lidt fra sande og trofaste Venner, skriver jeg i dag til Dig, idet jeg beder Melchiors at sætte Din Adresse paa Brevet, da jeg er i usikkerhed om Dit nærværende Opholdssted. Først og fremmest de varmeste og hjerteligste Hilsener fra min Kone og hele min Familie, med det Ønske snart at maatte gjense Dig i Hjemmet frisk, munter og sprudlende af nye geniale Ideer, dernæst maa jeg fortælle Dig lidt om min Søn Edmond, der nu er etableret som practiserende Læge paa Fredensborg i Doctor Petits Sted, der nu har opgivet sin Virksomhed og for Øieblikket er paa Reiser med sin Frue. - Edmond, som sagt er nu den søgte Læge og har fuldt op at bestille, men hvad der er det Allerbedste, han har faaet sig en sød lille Kone og vi have feiret hans Bryllup ovre paa Als hos den hæderlig bekjendte Proprietair Ahlmann, hvis datter Doris, nu er vor Svigerdatter og har vundet alle Hjerter i vor Kreds. Jeg tilstaaer at jeg ikke uden en vis Gru reiste til den ø, som vi saa skjændigt have mistet og desværre saa slet forsvaret, men Smerte og Bitterhed maatte vige for den Hengivenhed som hele Befolkningen lagde for Dagen ved denne Leilighed for deres trofaste Talsmand. Blomsterudsmykning, Æreporte, Musik og tusinde kjærlige Demonstrationer i Forening med tre Dages usædvanligt deiligt Veir bidroge til at gjøre denne Fest saa yndig og høitidelig som muligt. Vi leve nu igjen vort idylliske Liv i vort landlige Hjem omgivne af vore Børn og nogle Børnebørn. Therese er hos os med sine Smaapiger og vi ser ret ofte Præstefolkene fra Esbønderup. Mathilde, der i fire Maaneder har opholdt sig i Paris, har nu brudt sig en Bane som Sproglærerinde og har allerede en ret vakker Kreds af Elever. - Hvad min Kunstfamilie angaaer, er den temmelig spredt: Maria Westberg er faret op til de svenske Nordlande med sine Forældre og opholder sig for Øieblikket i Nærheden afHernøsand. - Anna Scholl tilbringer Ferien i Odense hos sine tilkommende Svigerforældre og Krum sveder i denne Tid paa Edouard Carey's Dandseskole i Paris, hvorfra han har sendt mig to Breve opfyldte med gode Efterretninger; hans forlovede, den smukke Tohanne Smidt vare herude i Fredensborg og har besøgt os et Par Gange. - Om mine Aansbørn [sic] eller rettere "Fostere" kan jeg kun sige dette, at jeg foruden nogle Smaasager og ny-Indstuderingen til den kommende Saison, forbereder et større Arbeide af national Interesse, til Aabningen af det ny store Theater, (der vistnok neppe finder Sted til den paatænkte Tid), men det er jo godt at være i Forhaanden og vor fælles Ven, Hartmann har tilsagt mig sin uvurdeerlige Bistand til at give mine Billeder Stemmer at tale med; han har allerede begyndt og jeg er sikker paa at faae en Composition, der bliver dens ældre Søstre fuldkommen jevnbyrdig. Jeg vil nu benytte mig af Dine egne, saavel i Skrift som i mundtlig Meddelelse, ofte udtalte Ord om mig og mine Balletter, uden derfor at tage Dine Udbrud om "Storhed" til Indtægt, men saavel Du som Oehlenschlager har kaldt mig Digter, mine Opfindelser Digte og Aanden i mine Arbeider have i frem for Alt, hvad I i denne Retning have seet - ubetinget kaldet Poesie. - At jeg ikke er ubevandret i Musernes Tungemaal, har Du selv erfaret og at jeg, skjøndt i en begrænset Kreds har skaffet mig et Navn som forfatter i Prosa, er ikke uden Betydning for min hele Livsvirksomhed. Jeg har derfor i sinde at stille mig som Ansøger til en Portion af det Anckerske Legat til Reise-Understøttelse og har til den Ende allerede adspurgt Paludan-Müller, der i Forening med Dig har jus proponendi i Sectionen for "Digtere". - Han gik villig ind paa min Anskuelse af min Digteriske Stilling saavel til Scenen som til Kunsten og raadede mig til at skrive til Dig i den Anledning. Jeg ønsker, om muligt at reise til næste Foraar og i Løbet af et halvt Aar besøge de Steder, hvor jeg kunde vente saadanne Indtryk, saavel i Kunsten som i Naturen og Folkelivet, der kunne vække nye og friske Ideer for mig og blive til Glæde og Smagsudvikling for det danske Publicum. Jeg troer mig qualificeret til Understøttelse baade fordi jeg ikke har Raad til selv at bekoste en saadan Reise, og fordi jeg er i stand til at medbringe et Udbytte deraf. - Min Alder kan i Sammenligning med Paludan-Müllers og Constantin Hansens, ikke være nogen Hindring, og hvad der tilstaaes en Chormester og en Vaudevilleforfatter, kan vel ogsaa blive mig som Balletdigter tildeel. - Jeg vover derfor dristigt at melde mig som tilhørende Cathegorien Digtere, villig at træde tilbage for Enhver, der har større Fortjenester af den danske Scene end jeg, men jeg haaber ikke at Du vil nægte mig det Navn, som jeg var en af de Allerførste at tilkjende Dig i Din første ungdommelige Optræden og som senere er bleven verdensberømt. - Din og Paludan-Müllers Indstilling vil naturligviis blive underkastet Cultusministerens Approbation og paa denne vil saaledes mit Ønskes Opnaaelse beroe. Lad imidlertid Din egen Reise bringe Dig og os Alle det forønskede Resultat derom forene vi vore inderligste Bønner og dertil støtte vi vort lyse Haab. - Lev nu vel og dersom Tid og Leilighed tillader det, saa send mig et Par Ord til Forklaring af Din Mening i ovennævnte Sag.

Med Høiagtelse og Hengivenhed

Din oprigtige Ven og Beundrer

August Bournonville

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter