Dato: 9. juli 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Chur den 9 Juli 1873.

Kjære Fru Melchior! De har modtaget Brev fra mig, haaber jeg, saavel fra Chiavena, som senere fra Samaden; igaar kom Bøgh og jeg her til Chur, efter en Reise paa 7 Dage, og nu gaaer det hjemad nord paa; jeg modtog iaftes Deres inderligt kjærkomne Brev; Deres Mand havde skrevet at jeg fra Dem udførligt vilde høre om hans Fødselsdag, men om den stod Intet i Brevet. Jeg fik ogsaa en Skrivelse fra Hornemann, der synes at det er mig bedst at blive ude hele Vinteren over og foreskriver mig et Ophold paa Korfu, men det vil jeg aldeles ikke; nu længes jeg hjemad, hvor jeg ogsaa maa aflevere Bøgh, som troligt har fulgt mig! Jeg vil da prøve Opholdet hjemme i August og September, synes jeg da ikke at [oversreget: ikke] [det] er mig gavnligt, kan jeg jo reise syd paa igjen og reise alene; Bøgh har været mig i Meget til Gavn og Glæde; men det er underligt med vor Tids unge Mennesker, de ere slet ikke morgenduelige. Bloch var det vanskeligt at faae vækket, og maatte vi tidligt op følte han sig syg om Formiddagen, Bøgh, bliver ikke syg, af at staae tidligt op men ordknap og først høit op ad Dagen kan man faae en Samtale istand; men saaledes er nu Menneskene, gid jeg ikke havde større Feil! - Jeg troer at Bøgh har særdeles godt af denne [overstreget: sidste] første Reise og at han vil vise Frugter fra den. Han er en særdeles kjærlig Søn og Broder for sine Forældre og Søskende og har mange Interesser. - Jeg har ikke kunnet været ham foruden paa denne Reise og han har været flink med at hjælpe overalt naar det behøvedes. Han er Dem og Deres meget hengiven og sender hjertelige Hilsner. I forgaars forlod vi Samaden. Ved den lille By Bergün , mødte vi paa Landevejen en Spadserende med to Smaadrenge, hvem var han. Condittoren Gianelli fra Kongens Nytorv i Kjøbenhavn; han er barnefødt i Bergün og her i Besøg. Det var med stor gjensidig Glæde vi hilsede paa hinanden. Her i Chur traf vi Grosserer Albech med Kone, født Holm, de kom fra St Moritz, hvor jeg havde søgt Broch og Krieger, men ikke mødt samme; mit Kort jeg efterlod der, havde sat hele den danske Leir i venlig Bevægelse, man havde søgt mig i alle Privat-Logi-Huse i St Moritz, Portieren i Hotellet havde glemt at sige, hvad jeg overdrog ham at jeg kjørte til Samaden og blev der, neppe en halv Times Vei fra St. Moritz. Vil De glæde mig med Brev til München poste restante; jeg veed endnu ikke om jeg kommer til Dresden, da der skal være Cholera sige Aviserne. Hils paa det kjærligste deres Mand og Børn fra Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Bøgh

hilser!

Til Fru Melchior

paa "Rolighed",

Østerbro

Kjøbenhavn.

Tekst fra: Niels Oxenvad