Dato: 9. juli 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed d. 9de Juli 187

Min kjere Etatsraad Andersen! Igaar havde jeg den store Glæde at modtage det længselsfuldt ventede Brev fra Deres Haand, skrevet d. 29 Juni og fuldendt d. 4 Juli i Chiavenna. Jeg seer imidlertid deraf at De ikke havde faaet mine sidste to Breve, som jeg af en Feiltagelse havde sendt til Brunnen, det Ene af 29, det Andet af 7de Juli. De kan tro at jeg var ret bedrøvet derover, da De havde været meget nøiagtig og bedet mig skrive til Chur, og i en Tankeløshed har jeg sat den gamle Adresse Brunnen, paa Brevene. Denne gang har De ikke nævnet hvor De ønskede Brevene sendt og efter at have overlagt det lidt, bleve min Mand og jeg enig om, at De muligen kom tilbage til Chur, og der veed jeg at De spørger Dem for paa Posthuset og saa vil jeg blot bemærke at min Mand vil telegraphere til Postmesteren i Brunnen at han skal sende Deres Breve til Chur. Min Mand gik i Formiddag op i Sparekassen for muligen igjennem Etatsraad Collin at faa Deres Adresse at vide men han var ikke kommet til Byen, men de ventede ham maaskee imorgen. Her er ikke passeret noget Nyt af Vigtighed, som jeg vilde gjentage. Alt staar G v l ved det Gamle, Annas Befindende er op og ned, Johanne vedbliver med sin Kur i Pyrmont, alle vi Andre have det godt, Carl vente vi hjem i næste Uge og paa Søndag kommer Fru Heimann fra Hamborg. Jeg glædede mig usigelig over i Tanken at følge Dem og Deres kjere unge Ven, paa den herlige Reise De have foretaget. Det var rigtig smukt af Dem at berede Herr Bøgh den store Nydelse at see lidt af Italien. Hvilken yndig idyllisk Aften De beskrev, kjere Andersen, i Rapperswühl, jeg var aldeles med, og saae tydeligt den stemningsfulde Scene for mig. Jeg haaber at De atter nyde Deres Morgenkaffe med god Appetit og at Deres Helbred maa være saaledes at De ikke faaer Tid at tænke paa Dem selv, men i fulde Drag indaander og nyder den velgjørende italienske Luft. Tak for de velpressede Gentianaer, de have en sjelden høi blaa Farve. Jeg glæder mig til at læse "Lindetræet i Freiburg", som forhaabentlig kommer paa Søndag i Illustreret! Jeg talte med Ploug idag, han var særdeles glad over at hans Søn Hother har faaet bedste Characteer til Examen, han blev Student sammen med Elises Broder Adolf, denne fik ogsaa en meget god første Characteer. Ploug tager Sønnen med og reiser imorgen til Sverrig, Gøtheborg, Stockholm og Darlarne. Jeg havde Underretning igaar fra Amtmand Collets at deres ældste Datter Christiane var bleven forlovet med en Lieutenant Lorange. Det morede mig ogsaa forleden Dag at faa sendt fra Henrik Ibsen hans Kort med en hjertelig venlig Hilsen og Tak for hans Besøg i sin Tid paa Rolighed. Han havde skrevet til Therese et Brev, som han medgav en Dame fra Dresden, som han anbefalede til hende; jeg antager at det var hans Mening at hun skulde have bragt mig hans Kort men jeg fik det sendt fra Henriques, uden hende; jeg tænker naar jeg tager Religionen til Hjælp, at jeg skal kunde vide at trøste mig over at hun ikke er kommet herud. Oxen havde været her igaar, da jeg var taget ud paa Strandveien, han reiser over og besøge Vebers Familie. Fräulein Bertha Wegmanns Adresse er [i marginen, s. 4:] Mittuner Strasse 11, bei Madame Engelhard München. [i marginen, s. 3:]

Maatte det nu blot være rigtigt at jeg sender det til Chur,

[i marginen, s. 2:]

De har vel været saa forsigtig at forlange Brevene sendt efter Dem.

[i marginen, s. 1:]

Og nu min kjere Andersen ønsker jeg Dem fremdeles megen Nytte og Fornøielse af Deres Reise og venter snart at høre om Deres videre Reiseplan. Til Bøgh og Dem selv hjertelig Hilsen fra

DM.

Tekst fra: Niels Oxenvad