Dato: 20. juni 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Rolighed 20 Juni 1873

Min kjere gode Andersen!

For at være nogenlunde sikker paa at komme til at skrive idag, sætter jeg nu Overskriften paa Brevet, skjøndt jeg nu i denne Morgenstund har en stor Mængde Pligter, der paahviler mig, og derfor ikke kan faa Lov til at sidde uforstyrret ved mit Skrivebord. Da man jo i Almindelighed ikke er fri for at være Egoist, saa vil jeg begynde med at opfylde den første Pligt, imod mig selv, ved at gaa i koldt Bad, som jeg troer er meget gavnligt for mig, dernæst maa jeg kjøre til Byen, da jeg har et og Andet at besørge til min Mands Fødselsdag. Her har hver Dag, siden Børnenes Hjemkomst været en Mængde Besøg, fra Morgen til Aften, at jeg ikke har kunnet komme til Noget, jeg har faaet for stor Brevgjeld, og ikke engang har kunnet naaet at skrive til Dem. Deres seneste Skrivelse til mig fra Bern og Interlaken har jeg besvaret og sendt til Brunnen, men nu igaar fik jeg sendt fra Bille Deres Brev af 12 dennes hvoraf jeg seer at den dumme Artikkel i Dagbladet har afficeret Den i saa høi Grad, jeg kan godt begribe at De i Øieblikket blev ærgerlig derover, men det var aldrig værd at spilde meer end en flygtig Tanke herpaa; ved første Øiekast føler man sig overbevist om at det er en opdigtet Conversation, og der er jo næsten ikke et Menneske i Danmark der ikke kjender Dem nok til at vide at De ikke har opvartet en fremmed Mand med slige Udtalelser. Han har blot villet gjøre sig vigtig med at han havde talt med Dem, og det var fra hans Side vel ei heller beregnet (paa) at disse skulde blive oversat paa Dansk. Bille har formodentlig beroliget Dem og raadet Dem til hvad der var Fornuftigst at gjøre under slige Forhold. - Jeg er meget nysgjerrig efter at erfare hvorledes Häggs Besøg paa Glion er faldet ud, det skulde være uheldigt om han ikke mødte Dem et andet Sted og ondt skulde det gjøre mig om han havde glemt Carls Adresse og maaskee kommet igjennem Vevey uden at opsøge ham. Igaar Torsdag havde vi en ungdommelig livlig Middag; efter at have havt Besøg fra om Morgenen, kom der flere Gjester overraskende til Middag. Fru Adler, Emma og Berthe desuden Weber med sin nette Søster der er reist hjem imorges, ledsaget af Broderen, Oxen, Fanny Emmerson, Elise, Sophie Melchior. Efter Bordet kom Adler, Kapitain Collin Lund, min Broder med den unge Robert Fraenckel og Brødrene Block, der bleve modtaget med Skænd, da de vare inviterede til om Middagen, men havde ikke rigtig forstaaet naar de skulde komme og generet sig for at spørge derom. De vare Alle overgivne muntre, vare i Haven til Klokken henved 11, hvor de sang lo og spøgte.

Den 21. Saa langt naaede jeg igaar, og idag holder det ligeledes haardt at komme videre. Men jeg maa dog søge at berolige Dem kjæreste Andersen; det lader jo virkelig til at De har tænkt langt mere over den Blad Artikkel, end den var værd. Slaa blot den ud af Hovedet, og vær overbevist om at intet Menneske tænker mere derpaa. Jeg modtog Deres kjere Brev fra Brunnen af 18de for silde til at kunne besvare Deres Spørgsmaal, med Hensyn til, om Bille havde erholdt Deres Brev, men jeg var glad over at vide, igjennem et Par Ord, han havde ladet mig tilkomme, at han havde besvaret det. Jeg kjender af Erfaring, hvor vanskeligt det er naar man er i en nerveus Tilstand, at blive en Tanke kvit, som engang har berørt en ubehagelig; men saa gjælder det netop at kjæmpe haardt og med en kraftig udholdende Villie, for at beherske den, og saa lykkes det omsider.

Jeg taler først imorgen med Bille, og da vil han fortælle mig, hvad han har raadet Dem at gjøre ved Sagen, rimeligviis intet, da det er overflødigt; enhver har læst det, som en anden Anecdote eller blot som Fyldekalk til Dagbladet. Nu maa De love mig at De vil gjøre Alt for ikke at forspilde den gode Indflydelse som Kuren og Opholdet i Glion har havt paa Dem. Det vilde være Synd imod Dem selv, imod Deres Venner og ikke mindst imod Deres unge Ven og Reisefælde, der har været lykkelig og glad over at det var faldet i hans Lod at føre Dem hjem i en saa betydelig Bedring forfrisket paa Sjel og Legeme, saa at De selv i Taknemlighed maatte erkjende at Reisens Maal var naaet; og saaledes vil det med Guds Hjælp ogsaa blive, naar De nu, søger at adsprede Dem, og med Ligevægt i Sindet, nyde alt det Herlige og Skjønne, som De er omgivet af. - - Samtidig med Deres Brev, fik jeg et Par flygtig skrevne Linier fra Hägg, der beder om Carls Adresse. Han er endnu paa Glion og "spøger omkring i Andersens Værelser, jeg kom desværre for sent." - Han underskriver sig "Deres trætte Pleiesøn", saa han er desværre vist syg. Johanne føler sig meget tilfreds i Pyrmont; hendes Mand og Augusta tænker at reise over til hende om 14 Dage. Anna har i de sidste Dage følt sig mindre vel, hun kan slet ikke saa godt taale Varmen, frisk luft maa hun altid have. Poul og Charlotte ere i høi Grad elskværdige, men de stjæle min Tid i en forbausende Grad. Jeg har maattet indlogere dem i Deres Soveværelse, thi nu bliver det jo lidt vanskeligt, med de forskjellige Gjester vi har. Det er sandsynligt at Doctor Marcus med Familie kommer hertil, Fru Heimann med to Børn og Amme venter jeg i Begyndelsen af Juli; jeg foretog mig at jeg vilde skrive til Dem herom, da De muligen vilde indrette Deres Reise noget herefter; jeg antager at De bliver ude endnu i Juli, og det vilde jo ogsaa passe bedst for mig, da jeg senere vil kunne gjøre det hyggeligere og bedre for Dem, naar De f. E. kom paa Rolighed i August Maaned, hvor da Deres to Værelser staa til Deres Raadighed og hvor De, som sædvanlig vil være hjertelig velkommen; jeg vil kun haabe at De mange Trapper ikke maa genere Dem og at De maa være rask nok til at kunde være blandt saa mange Mennesker. - De har endnu ikke omtalt Planerne for Deres Hjemkomst; har De tænkt paa at tage til Basnæs; jeg har i lang Tid intet hørt fra eller om Fru Scavenius, ei heller fra Grevinde Holstein; uden igjennem Adler, der sagde mig at Grevinden og Fru Donner kom til Ems. -

Selskabet imorgen Middag, til min Mands Fødselsdag vil bestaa af Billes, Jøhnckes, Carocs, Sophie Melchior med hendes Familie, Fanny Emmerson, Frøken Marstrand, Cabiro, unge Doctor Salomonsen, Scholten fra Vestindien, Julie Levy og nogle flere Unge, 28 i Tallet. Min Present til min Mand bliver et grønt Silke Sengetæppe fyldt med Edderduun, hvilket han har ønsket sig. - Baade Bryllupsdagen og forrige Torsdag blev Deres Skaal drukket ved Bordet og Gjesterne bade om at sende Dem Hilsen. Jeg glæder mig og er rørt over Bøghs Ædelmodighed at han vil skrive til mig igjen. Indlagte Brev haaber jeg maa være af et behageligt Indhold. - Adler fortalte mig at Hartmann med Kone undertiden besøgte dem paa Nerum [Nærum], han er indtaget i Deres Ven. Dette Brev er bleven til med mange Afbrydelser jeg ved neppe selv hvad jeg har skrevet. Tak for det deilige Mos, det er en [i marginen, s.8:] sjelden frisk Farve. Lev nu vel og vær ved godt Mod. Deres hengivne

DM. [i marginen, s. 5:]

Hjertelig Hilsen til Bøg

Tekst fra: Niels Oxenvad