Dato: 19. juni 1873
Fra: H.C. Andersen, Nicolaj Bøgh   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Brunnen ved Vierwaldstätersøen

den 19 Juni 1873.

Kjære unge Ven! I dette Øieblik fik jeg Brev fra Deres Moder, hun skriver at hun har faaet Efterretning fra Hägg i Berlin at han Dagen efter at have sendt sin Skrivelse vilde reise "til Glion for at træffe sammen med Andersen". Deres Moder tilføier hvor upraktisk det er af Hägg at reise der hen uden først at spørge om jeg endnu var der og hun troer at han ikke veed Deres Adresse, saa at han rimeligviis reiser lige igjennem Vevay; jeg skriver derfor strax til Dem, at De kan sende ham et Par Ord og De faaer da vist hans Besøg; jeg lægger her i min Skrivelse et lille Brev til ham, som De nok sender snarest. Hvor det dog er kjedeligt at han ikke har ladet betids forhøre hvor jeg var i Schweitz, jeg kunde saa let have indrettet min Reise derefter og det havde været mig en stor Glæde at mødes med ham og vexle vore Tanker. - De var altsaa i Genf samme Dag som Bøgh og jeg; ja vi ventede halvveis at skulle have kjørt med Dem derhen, men De ere nok tagne tidligt afsted fra Vevay. - Vi tilbragte fire smukke Solskinsdage i Genf; Hr Jürgensen havde haabet at De under Opholdet der havde besøgt ham, vi vidste ikke i hvilket Hotel De var at finde. Een Dag bleve Bøgh og jeg i Frieburg, jeg naaede op, og han over, den øverste Hængebro, var desuden i Kirken og hørte der det storartede Orgel. I Interlaken blev Veiret mindre godt og jeg havde der den Fortræd at læse i et Nummer af Dagbladet en Artikel fra Amerika, en Løgn fra Ord til andet om mig. En amerikansk Journalist skal have besøgt mig i Kjøbenhavn og meddeler hele vor Samtale, men denne er aldeles løgnagtig og saa vidt jeg kan faae ud af den har Besøget været under min Sygdom og da - ja da har Mennesket slet ikke været hos mig, saa at det hele er en flau And; jeg har skrevet til Bille om der bør svares herpaa eller lade den And flyve. Jeg har ærgret mig meget og er aldeles kommet ud af det gode Humeur jeg havde i Bern, hvor jeg med Bøgh tilbragte en saare behagelig Middag og Aften i Professor Dors Huus. Jeg læste to af mine Eventyr, Børnene overrakte mig en Laurbærkrands og jeg fik Alperoser af dem næste Dag paa Banegaarden da jeg tog afsted. Hvor Familien Dor dog er elskelig, jeg er glad ved dette Bekjendtskab. Fra Interlaken seilede jeg med Bøgh til Giessbach og blev der i to Døgn for to Gange at see den feeagtige Belysning af Giessbach; den Vei maa De tage naar De reiser hjem. Nu ere vi i Brunnen og blive her i otte Dage saa at jeg nok kan faae et lille Brev fra Dem poste restante. Hils Pastor Dors, men særligt Professoren, siig ham at jeg har det mindre godt, da jeg ikke taaler nogen stærk Sindsbevægelse, og det har jeg faaet ved den dumme Løgnehistorie, tænk Referenten lader mig fortælle at jeg har været sammen i Schweitz med Napoleon og hans Moder, at jeg har seet den russiske Keiser lege med sine Børn; jeg har aldrig seet dem og saa lader Mennesket mig ideligt fortælle om Personer jeg aldrig har talt om. Her til er nu Intet at svare, især da jeg har den Tro at Referenten slet ikke har været hos mig, at Alt er lavet! jeg seer imidlertid intet Morsomt eller Interessant deri. Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen

Blot en venlig Hilsen, kjære Melchior! Og jeg beder Dem hilse den deilige Genfersø. Smukt er der her i Brunnen, Vierwaldstädtersøen ligger som et dybt Øie mellem de kæmpemæssige grønne Bjerge, og jeg glæder mig til at skulle være her i 8 Dage; men hvor kjønt jeg end finder det her, lyser der dog en endnu deiligere Glands over Glion og dets Omgivelser. Vi sees i Kjøbenhavn, og jeg haaber, det bliver et glædeligt Møde. Deres hengivne

Nicolai Bøgh

Tekst fra: Niels Oxenvad