Dato: 22. maj 1873
Fra: Erik Lassen Oksen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn Kristi Himmelfartsdag 1873 [22/5]

Kjære Hr. Etatsraad!

Allerede nogen Tid have vi tænkt paa at skrive til Dem, men Weber har ikke været rask i den sidste Tid, saa det er bestandig bleven udsat. - Da han nu befinder sig bedre og idag vil svare paa Hr. Etatsraadens Brev til ham, vil ogsaa jeg skrive et Par ord for dog selv at bringe Dem en hjertelig Hilsen.

Det glæder mig ret, at Hr. Etatsraaden bestandig har det forholdsvis godt, og at Bedringen stadig gaar fremad. - Jeg vil nu haabe, at Kræfterne rigtig maa komme, saa det fjerne Syden kan give os vor kjære store Digter fuldstændig styrket og rask tilbage. - Forleden Dag blev jeg foruroliget ved at høre, at De havde faaet et daarligt Been, og jeg gik derfor strax hen til Etatsraad Collins for at høre nærmere derom, men blev meget glad ved at høre, at det intet havde at betyde, saa jeg haaber, det nu er ovre. - Jeg talte med Doktor Collin, som sagde, at det endog var gavnligt. Jeg skal hilse fra dem Alle, og Etatsraadinden bad mig sige, at hun vil skrive om nogle Dage; hun vilde have skrevet forleden Dag, men opsatte det, fordi hendes Mand og Svoger da skrev. - De flytter jo snart paa Landet og vare ifærd med Forberedelser dertil. - Hos Melchiors have vi i nogen Tid ikke været paa Grund af at Weber har været syg, men vi have isinde at gaa derud paa Torsdag. -

Endelig have vi da nu efter lang Tids daarligt og koldt Vejr faaet Foraar. I disse Dage er det dejligt Majvejr og Skoven staar nu i sin skjønneste Vaarpragt. - Dog vor Naturskjønhed er jo vistnok saare fattig i sammenligning med den, De er omgiven af hist i det smukke Schweitz. - Jeg skal ikke nægte, at jeg ved af Deres Brev til Weber at høre den smukke Beskrivelse af Genfersøen og Naturen dernede, uvilkaarlig følte Rejselængsel mod Syden, Længsel efter at nyde en saa prægtig Natur. - Jeg haaber da ogsaa, at det, om Gud vil, ikke skal vare altfor længe før jeg kan faa dette Ønske realiseret. -

Jeg kan godt forstaa, at det maa være en dejlig Rejse for Bøgh, og at han befinder sig vel dernede, som Fru Collin fortalte mig han havde skrevet. - Jeg læste i Søndags med Fornøjelse i "Illustreret Tidende" hans Rimbrev til Fru Sødring. [Illustreret Tidende 712, 18.5.1873: Illustreret Tidende] -

Iaftes gaves der i det kgl. Theater en beneficeforestilling for Phister, der optraadte for sidste gang. - Jeg var der og morede mig udmærket. Der gaves "Henrik og Pernille". "Ja", Sang og Dands, og til Slutning fremsagde Phister en Epilog. Han blev naturligvis modtagen med en forfærdelig Applausstorm og en sand Blomsterregn. hele den kgl. Familie var der, og de kongelige Damer tilkastede Phister Buketter. - Der var et eget højtideligt Præg over hele Forestillingen. - Til Slutning blev han fremkaldt, og den kongelige familie og hele Publikum reiste sig op, da han kom frem. - Efter Forlydende skal han være bleven udnævnt til Professor. -

Jeg gaar ikke op til Embedsexamen før til Jul; saa følges Weber og jeg ad, og jeg tror, at jeg kan have godt af at vente den Tid; det er jo forresten kun faa Maaneder. -

Frøken Hallager talte jeg med forleden; hun blev meget glad ved det Brev, De sendte hende i Webers Brev. Hun bad mig hilse Hr. Etatsraaden meget. -

Ligeledes skal jeg hilse fra Candidat J. Krohn, som i den sidste Tid er kommen en Del hos mig. - Agent Wied og Frue bede mig takke Hr. Etatsraaden for Hilsenen til dem forleden i Webers Brev og at hilse Dem igjen.

Idet jeg endelig beder om at hilse Bøgh, bringes Dem selv, kjære Hr. Etatsraad en hjertelig Hilsen med Ønske om god Bedring fra

Deres hengivne

Erik Oksen.

Højvelbaarne

Hr. Etatsraad H. C. Andersen.

C. af D.pp. -

Tekst fra: Helge Topsøe-Jensen (Topsøe afskrift)