Dato: 26. april 1873
Fra: Dorothea Melchior   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Høibroplads 26 April 1873

Min kjere gode Andersen!

Det var en stor Overraskelse for mig, da jeg idag modtog Deres kjere udførlige Brev fra Frankfurth af 24 April, ikke at høre et Ord om de slemme Optøier, der 2 Dage forinden havde været der paa Stedet. Naar man herhjemme læser Beretninger om Tumulten om de 32 Døde og mange flere Saarede, skulde man ikke tro at det 2 Dage efter Begivenhederne kunde holdes saa hemmeligt for de Fremmede i Hotellerne; men det er klogt og fornuftigt og jeg var i Sandhed de gode Mennesker ganske taknemlig derfor i mit Hjerte, thi jeg havde allerede i min Phantasie udmalet mig Deres store Angst og Forskrækkelse naar De havde faaet Nys derom. Altsaa i denne, som i alle andre Henseender, blev jeg fuldkommen beroliget ved at læse Deres Beskrivelse over Reisen og Reiseselskabet. Jeg haaber at den kjere Bøghs Opfattelse af Deres Befindende maa være den Rigtige, thi han finder jo allerede at De er gaaet fremad. Hvor heldigt at De ikke opsatte Reisen, thi tænk blot, vi have i de sidste 3 Dage havt afvexlende Snee Hagel og Solskin, ja hvad siger De til 6° Kulde inat; det lyder næsten utroligt, men er dog Tilfældet. Inde i mine hyggelige Stuer har man imidlertid ingen Fornemmelse deraf, da saavel en god Ild i Kakkelovnen, som de velsignede Solstraaler i Øieblikket udbreder en deilig Varme, og naar dertil kommer et Blomsterflor, saa smukt, som jeg ikke længe har havt det saa troer man ikke rigtig paa Vinterkulden. Den deilige røde Azalia, som De, kjere Andersen, forærede mig staaer endnu med friske Blomster. Paa Rolighed ere de endnu i fuld Activitet, idag endog begge Jomfruerne derude for at hjælpe med, saa at vi maaskee, naar Veiret atter bliver mildere kunne komme paa Landet efter den første Bestemmelse 1 Mai. - Igaar havde jeg et langt Brev fra Hägg, som var endnu i Bonn, men skulde endnu i 3 Uger blive i Berlin for at fuldende sine Studier hos Professor Kiel. Hans Hoved havde været overanstrengt, saa han blev saa sløv at han ikke kunde arbeide. Da han mærkede det, bad han Kiel om en Ferie, hvilken han da benyttede til at følge til Bonn, med en ung Ven, som tilbød ham at bo hos sig og tage sig af ham. Han føler sig nu meget bedre, efter at have ligget og drevet paa Rhinen. Han beder at hilse Dem og sige at dersom han havde været rask, saa havde han skrevet til Dem og sendt Dem "Ung Elskov" til den 2 April. Idag havde jeg Brev fra Carl, han glæder sig mageløst til at see Dem. Han siger at Professor Dor reiser fra Vevey til Bern 1 Mai, altsaa skulde De være der endnu til den Tid, da kan De tale med ham der, hvem De spørger om hans Adresse, vil sige Dem Besked om ham. I Aften gaaer i Cassino, "Meer end Perler og Guld" og Herr Behrens synger for sidste Gang. Den kongelige Familie har lovet at komme. Det vil vist ringe ofte for Deres Øren i Aften og da veed De at De bliver mindet og omtalt paa en behagelig Maade. Bournonvilles nye Ballet, Mandarinens Døttre, er der meget delte Meninger om, jeg skal sende Dem de forskjellige Blades Critik derover. I Aftes gav de "Jeppe paa Bjerget" og "So[l]daterløier", for fuldt Huus. De hvide Roser, gjorde overordentlig Lykke og skal have gaaet med mageløst Lune over Scenen. Min Mand og jeg vilde gjerne see det, men der var ikke een Billet at faae. I Aftes overværede Dronningen og Prindsesse Thyra Herr Capelmusicus Holms Concert i Cassino, hvor Alt var udsolgt. -

Igaar Aftes holdt den mægtige store colossale Frederik VII i fuld Rustning til Hest, sit Indtog paa Slotspladsen; han har ikke forhastet sig, han har brugt 8 Dage paa Reisen, fra sit Fødested Bronze Fabrikken, til sit fremtidige Opholds Sted. Det seer ganske forunderligt ud, herfra Vinduet at betragte denne med Lærred betrukne Colos, som venter paa at hæves op paa Fodstykket. Den minder ganske om Stengjæsten. Vi havde en rigtig rar Torsdag, og tømte som sædvanlig vore Glas paa Deres Velgaaende og den kjere Bøgh blev ei heller glemt. Her vare Billes, Jøhnckes, Lunds, Carl Hall Landskabsmaler Christensen (Jeg har maaskee fortalt Dem at han har faaet 800 Rbd Stipendium.) Carl Salomonsen Fanny Emerson, Søstrene Friedlænder, Ellen Henriques, Henriette Meyer, Magnus, og nogle Neveuer. William Block udeblev, Ægteparret Block var i Selskab hos Grev Holck. Der blev leget Ordsprogs Leg og de vare overgivne muntre. - Fernanda havde drømt inat at hun var bleven sønderrevet af en Bjørn i Modun [Modum], og nu siger hun vil hun ikke reise derhen. Men hun betænker sig vist nok. Hun er morsom naiv, men en rigtig sød elskelig Pige. Johanne har været meget anstrengt efter sit Selskab, ja endog ligget tilsengs. Enhver glæder sig med Deres Hilsen og sender Dem med Hjertelighed tilbage. Min Svigerinde Jette Melchior har med megen Varsomhed ophængt alle Deres Skilderier paa Væggene i Portkammeret, det er bedre end at pakke dem sammen. Alle Deres Sager har hun gjemt godt. Hun har en rar Gjest i denne Tid, i Fru Oppenheim. Lev nu vel, Gud være med Dem! Hjertelig Hilsen til Bøgh Dem selv fra Deres

D Melchior

Tekst fra: Niels Oxenvad