Dato: 1. marts 1873
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Melchior
Sprog: dansk.

Til Hr Carl Melchior

Kjøbenhavn den 1ste Marts 1873

Kjære unge Ven! Længe har De ikke faaet Brev fra mig, Deres Søstre ikke heller; De veed hvor syg jeg har været og kun langsomt gaaer det fremad. Igaar var det netop fire Maaneder siden Sygdommen begyndte; tænk, hvor lang Tid for mig at sidde inde, jeg som aldrig før var syg, altid fløi ud, tilbragte Aftnerne i Theatret! det har været en Prøvelse! Mine Venner have imidlertid været mageløse, deeltagende, Deres Forældre har jeg daglig seet; jeg har i Sygdommen fornemmet hvilken umaadelig stor Kreds der har Hjerte for mig. Vor Kronprinds har to Gange besøgt mig og nu i Søndags overraskedes jeg ved et Besøg af Kongen selv. Hans Majestæt kom aleene med Sønnen Prinds Valdemar og var saa hjertensgod og deeltagende. Lægerne ville at jeg snarest skal til et Bad; jeg skal bruge en "Molken-Kuur" i Schweitz og man foreslaar mig Heiden i Appenzell.

Af Deres Fader veed jeg at Dr Door kjender dette Bad, han har i det mindste der besøgt sin Ven Dr Gräfe, som brugte "Molken" i Heiden. Jeg beder Dem derfor om De, kjære Ven, vil gjennem Dr Door skaffe mig nogle Efterretninger om "Heiden", hvor tidlig jeg kan begynde Kuuren? jeg haaber fra 1ste Mai, hvilket Hotel der er at anbefale, eller om der er Eet og Andet der kan være mig gavnligt at vide forud om Stedet. Saafremt De kan, giv mig Underretning og bring min hjertelige, ærbødige Hilsen til Hr og Fru Door; efter Kuuren naar jeg reiser om i Schweitz, jeg tager den unge Poet Nikolai Bøgh med, haaber jeg at hilse et Steds paa Dem, enten i Bern eller Vevay. De og jeg, kjære Ven, haaber jeg mødes vel i Kjøbenhavn og da er ogsaa Anna og Louise der.

Haven vil staae i Blomster paa "Rolighed" og Tiden der er gaaet siden de drog bort og kom hjem, vil ligge imellem som en kort Vinterdrøm. - [i marginen, s. 2] Lev vel! Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Niels Oxenvad