Dato: 26. oktober 1872
Fra: Lorenz Frölich   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Paris den 26. October 1872

Kjære Professor!

Foruden Reitzels bestilling paa Billeder til Samlingen af Deres Fortællinger, fik jeg Opfordring til at gjøre en Tegning til Luftskipperen og Loppen".

Først havde jeg ingen Lyst dertil; thi dette Eventyr var af dem, der behagede mig mindre. Jeg saae nok det livlige Billede, men ei den dybere Sandhed eller Sandheder, som deri fandt et saa levende Udtryk for Følelsen, som dens philosophiske Udvikling kan have det for Forstanden. Den maa jeg have, for fuldkomment at glædes; i Deres Fortællinger kan den ligge spillende gjennemvævet som i Mythen, i Stedet for at den ligger afsondret i Fabelen, hvor Billedet er en Parallel til Moralen, der er skarpere begrændset.

En skjøn Dag fremtonede der en Forstaaelse af Fortællingen (Luftskipperen og L.) for mig; det blev strax let og interessant at gjøre Billeder, og jeg sendte et iforgaars til Kjøbenhavn. Men jeg kan ei dy mig for at meddele Dem, hvad jeg seer under den. Luftskipperen er Kunstner; men hans Kunst er ei den himmelbaarne, men den, som alle Aandløse, Halvstudeerte og "Vilde" orke, forstaae og forgabe sig i, og idet de omfatte den, troe at Skyen er Juno.

I samme Grad, som Publicum er ufuldkomment, er det jo denne Kunst, som bliver bedst forgyldt, og saaledes kan selv den sande Kunstner blive nødt til at blande de to Kunster for at faae Mod saavel som for at kunne tilfredsstille sig selv og dem, der forstaae ham.

Er det nu Deres Hovedtanke i Digtet? Hvis det ei kjeder Dem, vilde De glæde mig ved at give mig et Svar derpaa.

Søger De Billedet (Fortælingen til den underliggende Idee), eller opstaae de sammen? Det tredie, at De skriver, at Fortællingen opstaaer ubevidst om Ideen, kan jo ei være Tilfældeet. Forøvrigt formoder jeg, at denne Udviklings-Proces er afvexlende, og at Tankerne komme, ofte uden at De veed hvordan?

Dette interesserer mig endnu meer end mit første Spørgsmaal.

Herr Reitzel har vel sagt Dem, at jeg har gjennemgaaet Alt, valg Æmner og gjort "de første Udkast" til det nye Bind. De skulle jo udføres i Aarets Løb, saa det kan trykkes før Julen 1873.

I Haab om, at De befinder Dem vel, underskriver jeg mig i gammelt Venskab.

L. Frølich.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost