Dato: 2. oktober 1872
Fra: H.C. Andersen, Dorothea Melchior   Til: Moritz Gerson Melchior
Sprog: dansk.

(København 2/10 1872)

[i brevet fra Dorothea til Moritz G. Melchior mangler begyndelsen]

... 2 blaa Shawler, som Du maaskee vil kjøbe sammen med Louise. Kunde Du ikke kjøbe en eller anden Ting i London til Louises Fødselsdag, som Flora kunde besørge til hende. En Løveskinds Trøie bliver vist alt for dyr. Anna skulde maaskee have en men det kommer an paa om den ikke ogsaa er for kostbar for hende. - Jeg havde ventet Sophie og Arnold til Middag, men nu kom der Afbud de kommer først i Eftermiddag. Det er bleven silde, Andersen vil gjerne tilføie en Hilsen og nu maa Du ogsaa bringe hjertelig Hilsen til Louise og Anna, naar de med GH snart eller maaskee samtidig hermed komme til London. Lev vel, i Hast Din

Dorothea Johanne hilser.

Rolighed d. 2 October 1872

Kjære fortræffelige Ven! Deres Kone tillader mig at skrive nogle Ord herind i Brevet, det er Torsdag, Veiret varmt og smukt, jeg haaber Deres Døttre Anna og Louise som imorges Kl 7 reiste med Valdemar har en god Reise og skulle vedvarende have det over Nordsøen; før Søndag naae de vel ikke London, hvor Gjensynet der vil være en Glæde! Jeg gik igaar ombord paa Valdemar og leverede Kokken to Visitkort som jeg bad ham overrække de unge Damer naar de vare passerede Skagen, jeg haaber at det er skeet! Vil De spørge dem ad.- I Dag holdt Viggo Drevsen og Louise Collin Bryllup, Vielsen foregik i Gjentofte, hvorfra de strax kjørte til Collins Bolig Ellekilde i Hellebæk, der ville de blive denne Maaned ud. En Søn af den forlængst afdøde Sanger Cetti, har debuteret i Mantzius's Rolle i De Nygifte, hans næste Debut bliver Lieuetnant von Budding og den paafølgende: Forbryederen i Fruentimmerskolen.- Hartmanns Musik til Syvsoverdag tager sig udmærket ud og der er en ganske deilig Decoration som forestiller Gurre. Fru Jerichau har malet den ægyptiske Prinds som er her; Fundamentet til det nye Theater er nu lagt; dette er Alt hvad jeg veed at kunne ryste af min Nyhedspose, bevar mig venligt i Tanke og hils Frøken Anna og Louise paa det hjerteligste.

Deres taknemlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad