Dato: 26. august 1872
Fra: H.C. Andersen   Til: Dorothea Melchior
Sprog: dansk.

Basnæs den 26 August 1872

Kjære Fru Melchior! Tak for Deres inderligt velkomne Brev, Tak for det Hjertelag der lyste fra det! ideligt maa jeg gjentage, hvor er dog De og Deres Mand mageløse gode mod mig, altid de to samme trofaste Mennesker. I Brevet laae to Forlovelses Billetter, den ene bar Navnene Harriet Salomonsen og Eduard Brandes. Jeg skrev til Fru Therese Henriques og bad hende overbringe min Lykønskning, da jeg ikke synes at jeg kjendte dem nok til at skrive et Brev, saa hjerteligt, som det ved en saadan Leilighed bør skrives, den anden Billet indeholdt Forlovelseskort fra G.G. Stage Dr med: og Marie Stage født Sauerländer. Hende troer jeg ikke at kjende, ham har jeg kjendt fra lille Dreng, Søn af kongelig Skuespiller Stage; han er et godt og herligt Menneske og skal være dygtig, som Læge. Jeg lever i den største Stilhed og Eensomhed; Fru Scavenius er slet ikke vel; Sønnen ventes nu hjem fra Sverrig i Dag, ogsaa der, ved Götheborg, har han paa Væddeløbet været den Seirende; han bringer fra Sverrig to blanke Sølvpokaler, een fik han allerede i Foraaret her i Danmark. Om otte Dage, eller lidt senere, begynde Løbene ved Slagelse, der er allerede hans Heste indstaldede; der skal han med og flyver saa til Udlandet for der at tilbringe Vinteren. Fru Scavenius bliver nok ene hjemme hele den Tid men faaer i Besøg den unge franske Dame som iaar tilbragte nogle Maaneder paa Basnæs. Veiret er vedvarende smukt, Solen varm og Aftenerne have deiligt Maaneskin, jeg følger imidlertid min bestemte Reiseplan, at tage til Kjøbenhavn, Nyhavn No. 18, den anden September og sender i Dag Brev til Frøken Hallager om til den Tid at have godt udluftet Stuer og Sengeklæder, tænke paa Spisevare og Brændsel. Det er kjedeligt naar jeg skal tænke paa at være Huusmoder! - De bliver vel paa det smukke "Rolighed" ind i October; Frøken Anna og Louise reise vel tidligt i September for at undgaa Stormveir paa Søen? Gid at nu dette Vinter-Ophold ude, paa saa smukt og sundt et Sted som Torquay, fuldende Kuren, saa at Anna rigtig karsk og glad kan blive hos os i Aarene, som komme. Hvorledes tilbragte De forrige Torsdag? Havde De Venner i Besøg? Hvorledes fløi Søndagen hen? De havde Deres Mand hjemme, og alle Børnene omkring Dem? Jeg lever meget paa min Stue, læser en Deel og har nu afskrevet "Eventyrbogen" og sendt samme til Amerika. Naar jeg i Haven eller Skoven seer en eller anden aparte lille Blomst putter jeg den i en Bog, og presser den; jeg har saaledes en halv Snees Blomster som De maaskee kan benytte til Deres Krandse . Deres Mand, alle Børnene, samt Frøken Sophie Melchior, Fru Lund & mine hjerteligste Hilsener! - Hvis det lader sig gjøre og der er Leilighed dertil, vilde jeg gjerne at Christian naar han en Dag kjørte ind til Byen tog min Natsæk, Støvlerne og de i Skabet ophængte Klædningsstykker med og leverede Frøken Hallager.- Vil De ret hilse Hägg naar De skriver til ham. Jeg troer nu han bestemt gjør et lille Spring fra Hamborg til Kjøbenhavn, det kan liden Jenny nok unde ham. Gud give ham Sundhed og Kræfter! Maskee faaer De endnu engang, hen i Ugen, Brev fra Deres taknemligt hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Niels Oxenvad